Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Heka Oy Haapalahdenkatu 2, Haapalahdenkatu 5 ja Korppaanmäentie 28 tupakointikieltoasiassa − Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Heka Ab VMY 1025

Helsingin kaupungin asunnot Oy osoitteissa Haapalahdenkatu 2, Haapalahdenkatu 5 ja Korppaanmäentie 28, 00300 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2021-009721 T 11 02 04) huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 23.12.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 23.12.2022 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 25.11.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads bostäder Ab på Aspviksgatan 2, Aspviksgatan 5 och Korpasbackavägen 28, 00300 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2021-009721 T 11 02 04) för lägenhetsbalkonger. För de innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 23.12.2022 (registratorskontoret). Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 23.12.2022.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 25.11.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
25.11.2022 08:43