Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Helsingin Rakuunan tupakointikieltoasiassa ̶ Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Rakuuna

Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Helsingin Rakuunan tupakointikieltoasiassa

Asunto Oy Helsingin Rakuuna osoitteessa Gustav Pauligin katu 4, 00990 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2020-000384 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 8.11.2021 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 8.11.2021 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 1.10.2021. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Rakuuna

Asunto Oy Helsingin Rakuuna på Gustav Pauligs gata 4, 00990 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2020-000384 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger. För de sakägande innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 8.11.2021. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 8.11.2021.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 1.10.2021. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
10.11.2021 10:08