Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Helsingin Asumisoikeus Oy Eliel Saarisen tie 9:n tupakointikieltoasiassa – Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Helsingin Asumisoikeus Oy Eliel Saarinens väg 9

Helsingin Asumisoikeus Oy osoitteessa Eliel Saarisen tie 9, 00400 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2020-003535) huoneistoparvekkeille, huoneistojen käytössä oleville ulkotiloille ja huoneistojen sisätiloille. Tilojen haltijoille ja hakijalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 25.9.2020 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 Helsinki. Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 25.9.2020 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 19.8.2020. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingin Asumisoikeus Oy på Eliel Saarinens väg 9, 00400 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2020-003535) för lägenhetsbalkonger, lägenhetsterrasser och inomhuslokaler. För de innehavarna av lokalerna och de sökande reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor på Norra Esplanaden 11–13, 00170 Helsingfors till den 25.9.2020. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 25.9.2020.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 19.8.2020. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
18.08.2020 17:06