Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Helsingin Bulevardin Aukion tupakointikieltoasiassa – Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Bulevardin Aukio

Asunto Oy Helsingin Bulevardin Aukio osoitteessa Bulevardi 54, 00120 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2020-014391 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiön huoneistoparvekkeille ja -terasseille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 8.10.2021 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 8.10.2021 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 1.9.2021. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Asunto Oy Helsingin Bulevardin Aukio på Bulevarden 54, 00120 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2020-014391 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger och -terrasser. För de sakägande innehavarna av lokalerna  reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 8.10.2021. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 8.10.2021.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 1.9.2021. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänsterJAA
01.09.2021 00:00