Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Angervotie 4:n tupakointikieltoasiassa – Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Angervotie 4

Asunto Oy Angervotie 4 osoitteessa Angervotie 4, 00320 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2020-013891 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille ja huoneistopihoille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 10.9.2021 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 10.9.2021 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 4.8.2021. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Asunto Oy Angervotie 4 på Spireavägen 4, 00320 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2020-013891 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger och lägenhetsgårdar. För de sakägande innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 10.9.2021 (registratorskontoret) Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 10.9.2021.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 4.8.2021. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
04.08.2021 00:00