Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Agricolankulman tupakointikieltoasiassa ― Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Agricolankulma

Asunto Oy Agricolankulma osoitteessa Agricolankatu 4, Porthaninkatu 17, 00530 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2020-009317 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä asuinhuoneistojen sisätiloille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 15.11.2021 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 15.11.2021 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 8.10.2021. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Asunto Oy Agricolankulma på Agricolagatan 4, Porthansgatan 17, 00530 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2020-009317 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets inomhuslokaler. För de sakägande innehavarna av lokalerna och sökande reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 15.11.2021. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 15.11.2021.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 8.10.2021. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
08.10.2021 00:00