Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Helsingin kaupungin asunnot Oy Aarteenetsijäntie 2:n tupakointikieltoasiassa – Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab Skattsökarvägen 2

Helsingin kaupungin asunnot Oy osoitteissa Aarteenetsijäntie 2 ja Aarteenetsijäntie 4, 00970 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2020-008454 T 11 02 04) huoneistoparvekkeille ja sisätiloille. Tilojen haltijoille ja hakijalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 17.2.2021 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 Helsinki. Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 17.2.2021 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 11.1.2021. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads bostäder Ab på Skattsökarvägen 2 och Skattsökarvägen 4, 00970 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2020-008454 T 11 02 04) för lägenhetsbalkonger och inomhuslokaler. För de innehavarna av lokalerna och de sökande reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor på Norra Esplanaden 11–13, 00170 Helsingfors till den 17.2.2021. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 17.2.2021.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 11.1.2021. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
11.01.2021 00:00