Suoraan sisältöön

Ilmoitus Asunto Oy Hakolahdentie 6:n tupakointikieltopäätöksestä ‒ Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Hakolahdentie 6

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 8.12.2021 antanut päätöksen Asunto Oy Hakolahdentie 6:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Hakolahdentie 6 / Kuikkarinne 3, 00200 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 17.1.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 10.12.2021. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 8.12.2021 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto Oy Hakolahdentie 6 på Risviksvägen 6 / Doppingbrinken 3, 00200 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 17.1.2022 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 10.12.2021. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
10.12.2021 00:00