Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Tehtaankatu 10:n tupakointikieltoasiassa ‒ Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Tehtaankatu 10

Asunto Oy Tehtaankatu 10 osoitteessa Tehtaankatu 10, 00140 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2021-002097 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 29.11.2021 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 29.11.2021 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 22.10.2021. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Asunto Oy Tehtaankatu 10 på Fabriksgatan 10, 00140 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2021-002097 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger. För de sakägande innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 29.11.2021. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 29.11.2021.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 22.10.2021. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
22.10.2021 00:00