Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Kotikaivonpolku 2:n tupakointikieltoasiassa ‒ Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Hembrunnstigen 2

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2021-004983 T 11 02 04) osoitteen Kotikaivonpolku 2, 00700 Helsinki, asuinrakennusten huoneistoparvekkeille ja huoneistoihin kuuluville ulkotiloille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 27.12.2021 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 27.12.2021 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 17.11.2021. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2021-004983 T 11 02 04) för lägenhetsbalkonger och lägenhetsgårdar på Hembrunnstigen 2, 00700 Helsingfors. För de sakägande innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 27.12.2021. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 27.12.2021.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 17.11.2021. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
17.11.2021 00:00