Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Linnanrakentajantie 11 ja Rouvienpolku 11:n tupakointikieltoasiassa ‒ Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Borgbyggarvägen 11 och Fruarnas stig 1

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy osoitteissa Linnanrakentajantie 11 ja Rouvienpolku 11, 00810 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2021-000505 T 11 02 04) huoneistoparvekkeille ja huoneistopihoille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 22.11.2021 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 22.11.2021 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 15.10.2021. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy på Borgbyggarvägen 11 och Fruarnas stig 11, 00810 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2021-000505 T 11 02 04) för lägenhetsbalkonger och lägenhetsgårdar. För de sakägande innehavarna av lokalerna  reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 22.11.2021. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 22.11.2021.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 15.10.2021. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
15.10.2021 00:00