Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto-osakeyhtiö Arabian Valo, Helsingin tupakointikieltoasiassa ‒ Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto-osakeyhtiö Arabian Valo, Helsinki

Asunto-osakeyhtiö Arabian Valo, Helsinki osoitteessa Kotisaarenkatu 10 A-B, 00560 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2021-002346 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille ja -terasseille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 29.11.2021 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 29.11.2021 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 22.10.2021. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Asunto-osakeyhtiö Arabian Valo, Helsinki på Hemholmsgatan 10, 00560 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2021-002346 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets lägenhetsbalkonger och lägenhetsterrasser. För de sakägande innehavarna av lokalerna reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 29.11.2021. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 29.11.2021.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 22.10.2021. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
22.10.2021 00:00