Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto-oy Porintie 9:n tupakointikieltoasiassa – Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto-oy Porintie 9

Asunto-oy Porintie 9 osoitteissa Porintie 9 ja Ulvilantie 17, 00350 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2020-008567 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä asuinhuoneistojen sisätiloille. Tilojen haltijoille ja hakijalle varataan uusi tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 29.3.2021 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 Helsinki. Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 29.3.2021 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 19.2.2021. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Asunto-oy Porintie 9 på Björneborgsvägen 9 och Ulfsbyvägen 17, 00350 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2020-008567 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets inomhuslokaler. För de sakägande innehavarna av lokalerna och sökande reserveras en ny möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor på Norra Esplanaden 11–13, 00170 Helsingfors till den 29.3.2021. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 29.3.2021.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 19.2.2021. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
19.02.2021 00:00