Suoraan sisältöön

Talteenotetut ajoneuvot – Fordon tagna i förvar


Helsingin kaupunki siirtää kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavia ja virheellisesti pysäköityjä ajoneuvoja kaupungin ajoneuvojen siirtokeskukseen Tattarisuolle. Omistajia kehotetaan noutamaan talteenotetut ajoneuvot siirtokeskuksesta osoitteesta Autotallintie 22, 00770 Helsinki. Ajoneuvo luovutetaan kun siirto-, varastointi- ynnä muut kulut on maksettu.

Siirrettyjen ajoneuvojen siirtokustannukset voi maksaa siirtokeskukseen. Ajoneuvon lunastuksen yhteydessä asiakkaan on esitettävä henkilötodistus ja rekisteriote tai selvitettävä oikeus ajoneuvoon muulla tavoin.

Tattarisuon toimisto palvelee ma–pe klo 8.00–18.00. Luettelo siirretyistä ajoneuvoista on nähtävänä ajoneuvojen siirtokeskuksessa Autotallintien toimistossa ja kaupunkiympäristön asiakaspalvelupisteessä os. Sörnäistenkatu 1, 60 vuorokauden ajan, minkä jälkeen lunastamatta jääneet ajoneuvot siirtyvät kaupungin omistukseen. Luettelo on nähtävissä myös tällä verkkosivulla.

Luettelo ajoneuvoista >>

Tiedustelut: kaupunkiympäristön asiakaspalvelu, puh. 09 310 22111. 


Helsingfors Stad flyttar felparkerade fordon och fordon som parkerats så att de försvårar underhålls- och rengöringsarbeten till stadens flyttcentrum i Tattarmossen. Ägarna uppmanas att avhämta fordon som tagits i förvar från upplaget på Garagevägen 22, 00770 Helsingfors. Fordonet överlåts då flyttnings-, förvarings- och andra kostnaderna är betalda.

Flyttningskostnaderna för de flyttade fordonen kan betalas till flyttcentrumet. I samband med inlösningen av fordonet måste kunden uppvisa id-kort och registerutdrag eller förklara rättigheten till fordonet på annat sätt.

Flyttcentrumet betjänar må–fr kl. 8.00–18.00. En förteckning på flyttade fordon finns till påseende vid flyttcentrum på Garagevägen och vid stadsmiljösektorns servicepunkt, Sörnäsgatan 1 under 60 dagars tid, varefter de fordon som inte blivit inlösta övergår i stadens ägo. Förteckningen finns även på denna webbplatsen.

Förteckning för fordon >>

Mera uppgifter från stadsmiljösektorns kundtjänst, tel. 09 310 22111.

JAA
03.04.2020 00:00