Suoraan sisältöön

Talteenotetut ajoneuvot – Fordon som tagits i förvar

Julkinen kuulutus 11.6.2020

Helsingin kaupunki siirtää kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavia ja virheellisesti pysäköityjä ajoneuvoja kaupungin ajoneuvojen siirtokeskukseen Tattarisuolle. Omistajia kehotetaan noutamaan talteenotetut ajoneuvot siirtokeskuksesta osoitteesta Autotallintie 22, 00770 HELSINKI. Ajoneuvo luovutetaan, kun siirto-, varastointi- ynnä muut kulut on maksettu. 

Siirrettyjen ajoneuvojen siirtokustannukset voi maksaa siirtokeskukseen. Ajoneuvon lunastuksen yhteydessä asiakkaan on esitettävä henkilötodistus ja rekisteriote tai selvitettävä oikeus ajoneuvoon muulla tavoin. 

Tattarisuon toimisto palvelee ma-pe klo 8.00-18.00. Luettelo siirretyistä ajoneuvoista on nähtävänä

Ajoneuvojen siirtokeskuksessa Autotallintien toimistossa sekä Kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelupisteessä os. Sörnäistenkatu 1, kuudenkymmenen (60) vuorokauden ajan, minkä jälkeen lunastamatta jääneet ajoneuvot siirtyvät kaupungin omistukseen.

Talteenotetut ajoneuvot >>

Luettelo on nähtävissä myös Internetissä osoitteessa www.hel.fi/pysakointi. Tiedustelut: Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu puh. 09 310 22111.


Offentlig kungörelse 11.6.2020

Helsingfors Stad flyttar felparkerade fordon och fordon som parkerats så att de försvårar underhålls- och rengöringsarbeten, till stadens flyttcentral i Tattarmossen. Ägarna uppmanas att avhämta fordon som tagits i förvar från flyttcentralen, på Garagevägen 22, 00770 Helsingfors. Fordonet överlåts då flyttnings-, förvarings- och andra kostnader är betalda. 

Flyttningskostnaderna för de flyttade fordonen kan betalas till flyttcentralen. I samband med inlösningen av fordonet måste kunden uppvisa id-kort och registerutdrag eller redovisa rättigheten till fordonet på annat sätt. Flyttcentralen betjänar må-fre kl. 8.00-18.00. En förteckning på flyttade fordon, finns vid flyttcentralen på Garagevägen och vid Helsingfors stads kundtjänst, Sörnäsgatan 1, under 60 dagars tid, varefter de fordon som inte blivit inlösta övergår till stadens ägo.

Fordonsom tagits i förvar >>

Förteckningen finns även på internet på adressen www.hel.fi/pysakointi.


JAA
11.06.2020 00:15