Suoraan sisältöön

Rakennusvalvontataksa 2022 – Byggnadstillsynstaxa 2022

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on 11.11.2021 (228 §) hyväksynyt uuden rakennusvalvontataksan (pdf). Taksa on nähtävänä ja saatavana kaupunkiympäristön toimialalla, Työpajankatu 8, 00580 Helsinki, puh. 310 2611 (vaihde). Taksa tulee voimaan 1.1.2022.

Helsingissä 24.11.2021
Kaupunkiympäristön toimiala


Stadsmiljönämdens miljö- och tillståndssektionen har 11.11.2021 (228 §) godkänt ny byggnadstillsynstaxa (pdf, på finska). Taxan finns tillgänglig och kan rekvireras hos stadsmiljösektorn, Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors, tfn 310 2611 (växel). Taxan träder i kraft 1.1.2022.

Helsingfors 24.11.2021
Stadsmiljösektorn


JAA
24.11.2021 11:52