Suoraan sisältöön

Rakennusvalvontataksa 2021 – Byggnadstillsynstaxa 2021

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on 19.11.2020 (225 §) hyväksynyt uuden rakennusvalvontataksan (pdf). Taksa on nähtävänä ja saatavana kaupunkiympäristön toimialalla, Työpajankatu 8, 00580 Helsinki, puh. 310 2611 (vaihde). Taksa tulee voimaan 1.1.2021.

Helsingissä 30.11.2020
Kaupunkiympäristön toimiala


Stadsmiljönämdens miljö- och tillståndssektionen har 19.11.2020 (225 §) godkänt ny byggnadstillsynstaxa (pdf) (på finska). Taxan finns tillgänglig och kan rekvireras hos stadsmiljösektorn, Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors, tfn 310 2611 (växel). Taxan träder i kraft 1.1.2021.

Helsingfors 30.11.2020
Stadsmiljösektorn


JAA
30.11.2020 00:00