Suoraan sisältöön

Rakennusvalvontataksa – Byggnadstillsynstaxa


Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on 23.11.2018 (213 §) hyväksynyt uuden rakennusvalvontataksan (pdf). Taksa on nähtävänä ja saatavana kaupunkiympäristön toimialalla, Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki, puh. 310 2611 (vaihde). Taksa tulee voimaan 1.1.2019.

Helsingissä 29.11.2018
Kaupunkiympäristön toimiala

 

Stadsmiljönämdens miljö- och tillståndssektionen har 23.11.2018 (213 §) godkänt ny byggnadstillsynstaxa (pdf, på finska). Taxan finns tillgänglig och kan rekvireras hos stadsmiljösektorn, Sörnäsgatan 1, 00580 Helsingfors, tfn 310 2611 (växel). Taxan träder i kraft 1.1.2019.

Helsingfors 29.11.2018
Stadsmiljösektorn

JAA
28.11.2018 15:54