Suoraan sisältöön

Kulosaari: katuaukion nimeäminen - Brändö: namngivning av öppen plats


Kulosaari: katuaukion nimeäminen

Muu suunnitelma HEL 2021-013737, hankenumero 4984_33 

Kulosaaren kaupunginosassa on vireillä Kalliokaivonmäen ja Kulosaarentien kulmauksessa sijaitsevan katuaukion (katualueen osan) nimeäminen Kulosaaressa vaikuttaneen arkkitehti Wivi Lönnin (1872–1966) mukaan. Aukion virallinen nimeäminen on katsottu tarpeelliseksi sen merkityksen ja jokapäiväisen käytön takia. Aloite nimeämiseen on tullut Kulosaarelaiset ry:ltä (Brändöborna rf). 

Nimistötoimikunta on 13.10.2021 esittänyt katuaukiolle nimeä Wivi Lönnin aukio – Wivi Lönns plats. Tarkemmat perustelut ilmenevät nimistötoimikunnan lausunnosta, liite 3. 

Mielipiteitä nimestä ja nimeämisestä voi jättää maanantaihin 14.2.2022 klo 16.00 asti Helsingin kaupungin kirjaamoon. Sähköpostiosoite on  helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI.  

Lisätietoja:
nimistönsuunnittelija Johanna Lehtonen, puhelin 310 37386, etunimi.sukunimi@hel.fi 

Liite 1 Sijaintikartta

Liite 2 Nimeämiskartta

Liite 3 Nimistötoimikunnan lausunto


Brändö: namngivning av öppen plats

Annan plan HEL 2021-013737, projekt 4984_33 

Projektet att namnge en öppen plats (del av gatuområde) i stadsdelen Brändö invid korsningen av Bergbrunnsbacken och Brändövägen har inletts. Man vill ge platsen ett officiellt namn eftersom platsen används dagligen och den har stor lokal betydelse. Initiativet att namnge platsen efter arkitekten Wivi Lönn (1872–1966) har kommit från Brändöborna rf (Kulosaarelaiset ry). 

Namnkommittén har den 13 oktober 2021 föreslagit namnet Wivi Lönnin aukio – Wivi Lönns plats. Kompletterande uppgifter i bilaga 3. 

Åsikter om namnet och namngivningen kan lämnas till Helsingfors stads registratorskontor före måndag den 14 februari 2022 kl. 16.00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 HELSINGFORS STAD. 

Mer information:
namnplanerare Johanna Lehtonen, tfn 310 37386, fornamn.efternamn@hel.fi 

Bilaga 1 Lägeskarta

Bilaga 2 Namngivningskarta

Bilaga 3 Namnkommitténs utlåtande


JAA
14.01.2022 14:45