Suoraan sisältöön

Laajasalo, Yliskylä: kadunnimen muuttaminen - Degerö, Uppby: gatunamnsändring


Laajasalo, Yliskylä: kadunnimen muuttaminen

Muu suunnitelma HEL 2022-006177, hankenumero 4984_37 

Laajasalon (49.) kaupunginosassa Yliskylän osa-alueella on käynnistynyt Eteläistä Kuvernöörinkujaa (Södra Guvernörsgränden) koskeva kadunnimen muutos. Eteläisen Kuvernöörinkujan nimi on tullut ensi kerran voimaan vuonna 2015 voimaan tulleessa asemakaavassa nro 11743, mutta virallisia osoitteenmuutoksia kadun varrella ei ole toistaiseksi tehty. Tähän asti osoitteissa on käytetty aiemman kaavaratkaisun mukaista Kuvernöörintien kadunnimeä, mutta se ei ole jatkossa mahdollinen. 

Kadun asukkailta saadun palautteen johdosta nimistötoimikunta on kokouksessaan 11.5.2022 esittänyt kadunnimen Eteläinen Kuvernöörinkuja – Södra Guvernörsgränden muuttamista lyhyempään muotoon Kuvernöörinkuja – Guvernörsgränden. Nimenmuutospäätös on tarkoitus valmistella elo–syyskuussa 2022, jolloin uuden kadunnimen mukaiset osoitepäätökset voidaan valmistella syksyn 2022 aikana. 

Mielipiteitä nimenmuutoksesta voi jättää torstaihin 30.6.2022 klo 16.00 asti Helsingin kaupungin kirjaamoon. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, Kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI.  

Lisätietoja:
nimistönsuunnittelija Johanna Lehtonen, puhelin 310 37386, etunimi.sukunimi@hel.fi

suunnittelija Hanna Ikonen, puhelin 310 64796, etunimi.sukunimi@hel.fi

osoitesuunnittelija Reija Karhunen, puhelin 310 31957, kymp.osoitteet@hel.fi 

Liite 1 Sijaintikartta

Liite 2 Nimenmuutoskartta


Degerö, Uppby: gatunamnsändring

Annan plan HEL 2022-006177, projekt 4984_37 

Projektet att ändra namnet Eteläinen Kuvernöörinkuja – Södra Guvernörsgränden till Kuvernöörinkuja – Guvernörsgränden (i stadsdel nummer 49, Degerö, Uppby) har inletts. Namnet Södra Guvernörsgränden har blivit officiellt i detaljplan nummer 11743 (år 2015). Tidigare var den del av Kuvernöörintie – Guvernörsvägen men det gatunamnet är inte längre möjligt här. 

Invånarna har gett respons om gatunamnet och namnkommittén har föreslagit den 11 maj 2022 ett kortare namn i stället, Kuvernöörinkuja – Guvernörsgränden. Beslutet om gatunamnsändringen kommer att fattas i augusti eller i september 2022. Invånarna informeras om nya adresser senare i höst. 

Åsikter om gatunamnsändringen kan lämnas till Helsingfors stads registratorskontor före torsdag den 30 juni 2022 kl. 16.00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 HELSINGFORS STAD. 

Mer information:
namnplanerare Johanna Lehtonen, tfn 310 37386, fornamn.efternamn@hel.fi

planerare Hanna Ikonen, tfn 310 64796, fornamn.efternamn@hel.fi

adressplanerare Reija Karhunen, tfn 310 31957, kymp.osoitteet@hel.fi 

Bilaga 1 Lägeskarta

Bilaga 2 Namnändringskarta


JAA
30.05.2022 16:08