Suoraan sisältöön

Kallio, Siltasaari: Sörnäisten rantatien alkupään nimenmuutos - Berghäll, Broholmen: namnbyte av ett gatuavsnitt


Kallio, Siltasaari: Sörnäisten rantatien alkupään nimenmuutos

HEL 2020-010923

Hankenumero 4984_22 

HANKKEEN TAUSTA JA AIKATAULU

Kallion kaupunginosassa Siltasaaren osa-alueella on suunnitteilla kadunnimen muutos. Alueella on tullut voimaan asemakaava, jossa osa Hakaniementorin puoleisesta päästä Sörnäisten rantatietä on ollut mukana, ja se osa Sörnäisten rantatiestä on asemakaavassa osoitettu Miina Sillanpään kaduksi (Miina Sillanpääs gata). Sillä osalla Sörnäisten rantatietä, joka ei ole ollut mukana kaavamuutoksessa, on kuitenkin edelleen voimassa Sörnäisten rantatien nimi. Tämä osa kadusta on tarkoitus muuttaa niin ikään Miina Sillanpään kaduksi (Miina Sillanpääs gata).

Vuosien varrella kadun asukkailta on tullut jonkin verran toiveita Sörnäisten rantatien nimen Hakaniementorin puoleisen pään muuttamisesta, sillä yhteys on liikenteellisesti hankala hahmottaa. Vireillä oleva kadunnimen muutos tulee huomattavasti selkeyttämään opastusta ja pelastusturvallisuutta alueella.

Kadunnimen muutos ja tulevat osoitteenmuutokset koskevat nykyisiä osoitteita Sörnäisten rantatie 1–13 ja 2–10, jotka sijaitsevat Hakaniementorin ja Näkinsillan välisellä alueella. Näkinsillasta kohti koillista Sörnäisten rantatien nimi tulee säilymään entisellään. Asemakaavapäällikön päätös kadunnimen muutoksesta on tarkoitus tehdä alkuvuodesta 2021, ja osoitteenmuutokset valmistellaan ja saatetaan voimaan keväällä 2021. Osoitteenmuutoksista tullaan tiedottamaan kiinteistöjä.

Nimistötoimikunta esitti Sörnäisten rantatien alkupään nimen muuttamista Miina Sillanpään kaduksi syksyllä 2016, kun se käsitteli Hakaniemenrannan asemakaavan muutokseen liittyviä nimistötarpeita. Kadunnimellä muistetaan sosiaaliministeri, kansanedustaja, talousneuvos Miina Sillanpäätä (aik. Vilhelmiina Riktig, 1866–1952), joka oli Suomen ensimmäinen ministeriksi nimitetty nainen. Sillanpää oli myös yksi Suomen ensimmäisistä naiskansanedustajasta, ja hän toimi peräti 38 valtiopäivillä. Miina Sillanpään uraauurtava elämäntyö liittyy keskeisesti Pitkänsillan pohjoispuoleen sekä naisten aseman ja työolojen kohentamiseen, sekä myös lähellä sijainneeseen Osuusliike Elannon pääkonttoriin, jossa hän työskenteli tarkastajana vuosina 1916–1932. Miina Sillanpää oli monien muiden toimiensa lisäksi aktiivinen kunnallispolitiikassa ja erityisesti nais- ja sosiaalipoliittisissa kysymyksissä. Sillanpää asui vuodesta 1927 elämänsä loppuun saakka Siltasaaressa osoitteessa Pitkänsillanranta 7–9. 

OSALLISTUMINEN

Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Mielipiteitä nimenmuutoksesta voi jättää maanantaihin 21.12.2020 klo 16.00 asti Helsingin kaupungin kirjaamoon (avoinna arkisin klo 8.15– 16.00, käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13). Kirjaamon sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi, ja postiosoite on Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Kaupunkiympäristön toimiala, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI.


LISÄTIEDOT

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386, johanna.lehtonen(a)hel.fi

Perttu Pulkka, johtava arkkitehti, puhelin: 310 37465, perttu.pulkka(a)hel.fi

Reija Karhunen, osoitesuunnittelija, puhelin: 310 31957, kymp.osoitteet(a)hel.fi

 

LIITTEET

1. Sijaintikartta

2. Nimenmuutoskartta


Berghäll, Broholmen: namnbyte av ett gatuavsnitt

HEL 2020-010923

4984_22 

BAKGRUNDSFAKTA OCH TIDTABELL

Namnbyte av en gata planeras i delområdet Broholmen i stadsdelen Berghäll. En detaljplan har trätt i kraft i ett område med ändan av Sörnäs strandväg vid Hagnäs torg. Avsnittet i fråga av Sörnäs strandväg har i detaljplanen anvisats för Miina Sillanpääs gata (Miina Sillanpään katu). Avsnittet av Sörnäs strandväg utanför detaljplanen bär fortfarande namnet Sörnäs strandväg. Det är meningen att namnet på även detta gatuavsnitt ändras till Miina Sillanpääs gata (Miina Sillanpään katu).

Under årens lopp har en del av invånarna som bor på gatan önskat att namnet på Sörnäs strandväg skulle ändras vid Hagnäs torg, eftersom förbindelsen trafikmässigt är utmanande att uppfatta. Det pågående namnbytet av gatan kommer märkbart att göra skyltningen och räddningssäkerheten i området redigare.

Namnbytet av gatan och kommande adressändringar gäller de nuvarande adresserna Sörnäs strandväg 1–13 och 2–10 i området mellan Hagnäs torg och Näckens bro. Från Näckens bro mot nordost ska Sörnäs strandväg alltjämt bära det nuvarande namnet. Detaljplanschefen ämnar inpå år 2021 besluta om namnbytet av gatan, varefter adressändringarna förbereds och sätts i kraft under våren 2021. Fastigheterna informeras om adressändringarna.

Då namnkommittén behandlade namnbehoven gällande detaljplansändringen för Hagnäskajen, föreslog den hösten 2016 att namnet på Sörnäs strandväg skulle ändras till Miina Sillanpääs gata. Med gatunamnet hedrar man socialministern, riksdagsledamoten och statsrådet Miina Sillanpää (fd. Wilhelmina Riktig, 1866–1952) som var den första kvinnliga ministern i Finland. Sillanpää var även en av de första kvinnliga riksdagsledamöterna i Finland och hon deltog i hela 38 riksmöten. Miina Sillanpääs banbrytande livsverk förknippas centralt med norra sidan av Långa bron samt till förbättringen av kvinnornas position och arbetsförhållanden, samt till Osuusliike Elantos närbelägna huvudkontor, där hon arbetade som inspektör för ”närings- och kaffelagen” åren 1916–1932. Utöver sina övriga sysslor var Miina Sillanpää aktiv inom kommunalpolitiken, speciellt i frågor gällande kvinno- och socialpolitik. Sillanpää bodde från och med 1927 till sin död på Långbrokajen 7–9 på Broholmen. 

DELTAGANDE

Material på nätet: kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Åsikter om namnbytet kan till måndag den 21 december 2020 kl. 16.00 skickas till Helsingfors stads registratorskontor, kontaktuppgifter finns på:  https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/registratorskontor


NÄRMARE INFORMATION

Johanna Lehtonen, namnplanerare, tfn 310 37386, johanna.lehtonen(a)hel.fi

Perttu Pulkka, ledande arkitekt, tfn 310 37465, perttu.pulkka(a)hel.fi

Reija Karhunen, adressplanerare, tfn 310 31957, kymp.osoitteet(a)hel.fi

 

BILAGOR

1. Lägeskarta

2. Karta för namnbyte


JAA
20.11.2020 14:56