Suoraan sisältöön

Maankäyttöjohtajan poikkeamispäätös, Vartiokylä - Markanvändningsdirektörens beslut om undantag, Botby

19.4.2021 annetaan seuraavat maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen säännösten nojalla tehdyt maankäyttö ja kaupunkirakenteen maankäyttöjohtajan poikkeamispäätökset:

Maankäyttöjohtajan poikkeamispäätös § 50, HEL 2021-001106. Päätös on nähtävillä pysyvästi.

Julkipanopäivä 16.4.2021

Valitusaika päättyy 19.5.2021

Kuulutusaika 19.4.2021-19.5.2021

 

Helsingissä

Kaupunkiympäristön toimiala

Maankäyttö ja kaupunkirakenne


19.4.2021 ges följande markanvändning och stadsstrukturens markanvändningsdirektörens beslut om undantag som fattats med stöd av bestämmelserna i markanvändnings- och bygglagen och markanvändnings- och byggförordningen:

Markanvändningsdirektörens beslut om undantag § 50, HEL 2021-001106. Beslutet är tillgängligt permanent.

Anslagsdag 16.4.2021

Besvärstiden utgår 19.5.2021

Kungörelsetid 19.4.2021-19.5.2021


Helsingfors

Stadsmiljösektorn

Markanvändning och stadsstruktur


JAA
16.04.2021 09:00