Suoraan sisältöön

Maankäyttöjohtajan poikkeamispäätös, Vartiokylä - Markanvändningsdirektörens beslut om undantag, Botby

12.4.2021 annetaan seuraavat maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen säännösten nojalla tehdyt maankäyttö ja kaupunkirakenteen maankäyttöjohtajan poikkeamispäätökset:

Maankäyttöjohtajan poikkeamispäätös § 48, HEL 2021-001892. Päätös on nähtävillä pysyvästi.

Julkipanopäivä 9.4.2021

Valitusaika päättyy 12.5.2021

Kuulutusaika 12.4.2021-12.5.2021


Helsingissä

Kaupunkiympäristön toimiala

Maankäyttö ja kaupunkirakenne


12.4.2021 ges följande markanvändning och stadsstrukturens markanvändningsdirektörens beslut om undantag som fattats med stöd av bestämmelserna i markanvändnings- och bygglagen och markanvändnings- och byggförordningen:

Markanvändningsdirektörens beslut om undantag § 48, HEL 2021-001892. Beslutet är tillgängligt permanent.

Anslagsdag 9.4.2021

Besvärstiden utgår 12.5.2021

Kungörelsetid 12.4.2021-12.5.2021


Helsingfors

Stadsmiljösektorn

Markanvändning och stadsstruktur

JAA
09.04.2021 09:02