Suoraan sisältöön

Maankäyttöjohtajan poikkeamishakemuspäätös Länsisatama- Markanvändningsdirek-törens beslut om undantag, Västra hamnen

19.12.2019 annetaan seuraavat maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen säännösten nojalla tehdyt maankäyttö ja kaupunkirakenteen maankäyttöjohtajan poikkeamispäätökset:

Maankäyttöjohtajan poikkeamispäätös § 134

 

Julkipanopäivä 18.12.2019

Valitusaika päättyy 20.1.2020

 

Helsingissä

Kaupunkiympäristön toimiala

Maankäyttö ja kaupunkirakenne


19.12.2019 ges följande markanvändning och stadsstrukturens markanvändningsdirektörens beslut om undantag som fattats med stöd av bestämmelserna i markanvändnings- och bygglagen och markanvändnings- och byggförordningen:

Markanvändningsdirektörens
beslut om undantag § 134

 

Anslagsdag 18.12.2019

Besvärstiden utgår 20.1.2020

 

Helsingfors

Stadsmiljösektorn

Markanvändning och stadsstruktur


JAA
18.12.2019 07:45