Lauttasaarentien ja Porkkalankadun liikennesuunnitelman luonnos esillä – Utkastet till trafikplan för Drumsövägen och Porkalagatan framlagt för påseende


Helsingin kaupunki laatii liikennesuunnitelmaa Lauttasaarentielle ja Porkkalankadulle. Suunnitelma koskee Lauttasaarentietä välillä Meripuistotie–Lauttasaaren silta ja Porkkalankatua välillä Lauttasaaren silta–Tallberginkatu.

Liikennesuunnitelman luonnos esitellään yleisötilaisuudessa torstaina 11. lokakuuta 2018 kello 17–19 Lauttasaaren ala-asteen koulun ruokasalissa, Myllykalliontie 3.

Suunnitelmaan voi tutustua 23. lokakuuta 2018 asti myös tällä verkkosivulla 

Liikennesuunnitelma liittyy Lauttasaaren sillan suunniteltuun peruskorjaukseen ja sillan liikennejärjestelyiden muutoksiin, jotka pyritään toteuttamaan peruskorjauksen yhteydessä. Suunnitelmaluonnoksessa esitetään, että suunnittelualueen pyörätiet muutetaan yksisuuntaisiksi ja pyöräily erotetaan kokonaan jalankulusta. Pyöräliikenteen siirtymistä kadun toiselle puolelle helpotetaan muun muassa sillan itäpään alikulussa. Samalla tarkistetaan myös ajoradan kaista- ja pysäkkijärjestelyt sekä lisätään asiointipysäköintipaikkoja ja puuistutuksia.

Liikennesuunnitelmat Lauttasaarentien ja Porkkalankadun osalta viimeistellään saadun palautteen pohjalta ja viedään kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäviksi marraskuun aikana. Liikennesuunnitelman pohjalta laadittu Lauttasaaren sillan katusuunnitelma on nähtävillä 10.–23.10.2018. Lauttasaarentien ja Porkkalankadun katusuunnittelu käynnistetään alkuvuodesta 2019.

Palaute suunnitelmaluonnoksista viimeistään 23.10.2018 osoitteella Eeva Väistö, Kaupunkiympäristön toimiala, PL 58214, 00099 Helsingin kaupunki tai sähköpostilla eeva.vaisto@hel.fi. Lisätietoja myös puhelimitse, p. 09 310 37353.Helsingfors stad utarbetar en trafikplan för Drumsövägen och Porkalagatan. Planen gäller Drumsövägen på sträckan mellan Sjöallén och Drumsö bro samt Porkalagatan på sträckan mellan Drumsö bro och Tallbergsgatan.

Utkastet till trafikplan presenteras under ett informationsmöte för allmänheten i matsalen i Lauttasaaren ala-asteen koulu på Kvarnbergsvägen 3 torsdagen den 11 oktober kl. 17–19.

Du kan också bekanta dig med utkastet på denna webbplats den 10–23 oktober (se länkar ovanför).

Trafikplanen anknyter till den planerade ombyggnaden av Drumsö bro och till ändringarna i trafikarrangemangen på bron, som genomförs i mån av möjlighet i samband med ombyggnaden. I planutkastet föreslås att cykelfilerna i planeringsområdet görs enkelriktade och att cykel- och gångtrafiken helt avskiljs från varandra. Flyttningen av cykeltrafiken till den motsatta sidan av gatan underlättas till exempel i underfarten i östra änden av bron. Samtidigt justerar man även fil- och hållplatsarrangemangen på körbanan samt ökar antalet kundparkeringsplatser och trädplanteringar. 

Trafikplanerna för Drumsövägen och Porkalagatan justeras utifrån inkomna responser och lämnas till stadsmiljönämnden för beslutsfattande under november. Gatuplanen för Drumsö bro som utarbetats utifrån trafikplanen finns framlagd för påseende den 10–23 oktober 2018. Gatuplaneringen av Drumsövägen och Porkalavägen inleds i början av 2019.

Respons på planutkasten ska skickas till Eeva Väistö, Stadsmiljösektorn, PB 58214, 00099 Helsingfors stad eller per e-post till eeva.vaisto@hel.fi före den 23 oktober. Mer information kan också fås per telefon, tfn 09 310 37353.


JAA
09.10.2018 14:27