Suoraan sisältöön

Yleistiedoksianto hoito- ja kehittämissuunnitelman hyväksymisestä - Offentlig delgivning om godkännande av en skötsel- och nyttjandeplan

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta on 30.3.2021 § 162 (HEL 2021-001559) hyväksynyt Haltialan ja Niskalan hoito- ja kehittämissuunnitelman 2021-2030.

Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 19.5.2021 saakka Helsingin kaupungin yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla sekä Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, osoitteessa Työpajankatu 8, 00580 Helsinki.

Kuulutuksen julkaisupäivä 12.4.2021

Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30/henkilöiden lukumäärää ei tiedetä.

 

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala


Helsingfors stads stadsmiljönämnd har godkänt en skötsel- och nyttjandeplan för Tomtbacka och Nackböle den 30.3.2021 § 162 (HEL 2021-001559).

Beslutet med besvärsanvisning hålls tillgängligt i Helsingfors stads allmänna datanät på myndighetens webbplats samt vid Helsingfors stads stadsmiljösektorns kundtjänst, adress Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors, fram till den 19.5.2021.

Kungörelsens publiceringsdag 12.4.2021

Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerats. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30/personernas antal är okänt.

 

Helsingfors stads stadsmiljösektor


JAA
12.04.2021 10:00