Raide-Jokerin katu-, puisto- ja siltasuunnitelmaehdotuksia nähtävillä – Förslag till gatu-, park- och broplaner framlagda för påseende


Helsingin kaupunkiympäristön toimiala on laatinut tulevan Raide-Jokerin reitille seuraavat katu-, puisto- ja siltasuunnitelmaehdotukset:

Pitäjänmäki 

Takkatie Espoon rajalla, Patterinmäenpuisto, Pajamäentie välillä kortteli 46040–Pitäjänmäentie, LP-alue Pajamäenkujan kohdalla, Pitäjänmäentie välillä Strömbergintie–Vihdintie, Pitäjänmäen alikäytävä S15.

Haaga

Eliel Saarisen tie välillä Alppiruusupuisto–Nuijamiestentie.

Oulunkylä 

Pirkkolantie välillä Hämeenlinnanväylä–Metsäpurontie, Pirkkolantien jalankulkusilta S21, Käskynhaltijantie välillä kortteli 28169–Norrtäljentie, Norrtäljentie.

Viikki 

Maaherrantie välillä kortteli 36063-Pihlajamäentie, Lahdenväylän alikulkusilta S110, Pihlajamäentie välillä Maaherrantie-Viikinkaari, Viikinkaari, Viikintie välillä Viikinkaari-Viilarintie.

Vartiokylä 

Varikkotie


Katu-, puisto- ja siltasuunnitelmaehdotukset pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti nähtävillä 30.1.–28.2.2019. Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävillä kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa ma 8.15­–17, ti–to 8.15–16, pe 10–15 osoitteessa Sörnäistenkatu 1 sekä tällä verkkosivulla .

Suunnitelmia koskevaa päätöksentekoa voi seurata kaupunkiympäristölautakunnan verkkosivuilla

Nähtävillä olevista suunnitelmista on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaupunkiympäristölautakunnalle 28.2.2019 klo 15.00 mennessä osoitteella Helsingin kaupunki, kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki (Pohjoisesplanadi 11–13) tai helsinki.kirjaamo@hel.fi. Nähtävillä olon jälkeen päätetään suunnitelmien hyväksymisestä, minkä jälkeen katujen rakentaminen on mahdollista aloittaa. 

Lisätietoja antaa:

Ville Reihe, p. 310 38803, ville.reihe@hel.fi

Olli Haanperä, p 310 38237, olli.haanpera@hel.fi

Tutustu myös:
Helsingfors stadsmiljösektor har utarbetat följande förslag till gatu-, park- och broplaner längs rutten för den kommande Spår-Jokern.

Sockenbacka 

Spiselvägen vid gränsen till Esbo, Batteribacksparken, Smedjebackavägen mellan kvarter 46040 och Sockenbackavägen, LP-området vid Smedjebackagränden, Sockenbackavägen mellan Strömbergsvägen och Vichtisvägen, underfarten S15 i Sockenbacka.

Haga 

Eliel Saarinens väg mellan Alprosparken och Klubbekrigarvägen.

Åggelby 

Britasvägen mellan Tavastehusleden och Skogsbäcksvägen, gångbron S21 över Britasvägen, Ståthållarvägen mellan kvarter 28169 och Norrtäljevägen, Norrtäljevägen.

Vik 

Landshövdingsvägen mellan kvarter 36063 och Rönnbackavägen, underfartsbron S110 över Lahtisleden, Rönnbackavägen mellan Landshövdingsvägen och Viksbågen, Viksbågen, Viksvägen mellan Viksbågen och Filarvägen.

Botby 

Depåvägen 

Förslagen till gatu-, park- och broplaner hålls framlagda för påseende enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen 30.1–28.2.2019. De finns tillgängliga vid kundtjänsten på Sörnäsgatan må 8.15–17, ti–to 8.15–16, fr 10–15 (Sörnäsgatan 1) samt på denna webbsidan (se länkarna ovanför).

Beslutsfattandet avseende gatu-, park- och broplanerna kan följas under stadsmiljönämndens beslutshandlingar på nämndens webbplats.

Skriftliga anmärkningar på de framlagda planerna kan lämnas till stadsmiljönämnden före kl. 15.00 den 28 februari 2019, antingen per post till Helsingfors stad, registratorskontoret, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad (Norra Esplanaden 11–13) eller per e-post till helsinki.kirjaamo@hel.fi. Efter framläggandet fattar man beslut om godkännande av planerna, varefter byggandet av gatorna kan börja.

För mer information kontakta:

Ville Reihe, tfn 310 38803, ville.reihe@hel.fi

Olli Haanperä, tfn 310 38237, olli.haanpera@hel.fiJAA
07.02.2019 10:59