Raide-Jokerin katu-, puisto- ja siltasuunnitelmaehdotuksia nähtävillä – Förslag till gatu-, park- och broplaner framlagda för påseende


Helsingin kaupunkiympäristön toimiala on laatinut tulevan Raide-Jokerin reitille seuraavat katu-, puisto- ja siltasuunnitelmaehdotukset:

Haaga

Eliel Saarisen tie välillä Vihdintie–Alppiruusupuisto.

Suunnitelmaehdotus_25.2.19_piirustus1_Eliel_Saarisen_tie,_Haagan_kiertoliittymä_-_katettu_osuus_Katusuunnitelma.pdf

Suunnitelmaehdotus_25.2.19_piirustus2_Eliel_Saarisen_tie,_Haagan_kiertoliittymä_-_katettu_osuus_Katusuunnitelma.pdf

Selostus_25.2.19_Eliel_Saarisen_tie,_Haagan_kiertoliittymä_-_katettu_osuus_Selostus.pdf

Suunnitelmaehdotus_25.2.19_piirustus1_Eliel_Saarisen_tie,_katettu_osuus_Katusuunnitelma.pdf


Oulunkylä

Pirkkolantie välillä Metsäpurontie–Pirjontie, Pirjontie välillä Maunulantie–Pakilantie, Pakilantie välillä Pirjontie–kortteli 28169, Oulunkyläntie välillä Norrtäljentie–Maaherrantie, Maexmontaninpuisto, Oulunkylänpolun alikäytävä S101, Maaherrantie välillä Oulunkyläntie–kortteli 36063, Tulvaniitynpolun silta S105, Tulvaniitty, Pikkukoskenpuisto, Viikinjyrkkä.

Suunnitelmaehdotus_25.2.19_piirustus1_Pirkkolantie,_asuinalue_Katusuunnitelma.pdf

Selostus_25.2.19_Pirkkolantie,_asuinalue_Selostus.pdf

 

Suunnitelmaehdotus_25.2.19_piirustus1_Pirjontie_Katusuunnitelma.pdf

Selostus_25.2.19_Pirjontie_Selostus.pdf

 

Suunnitelmaehdotus_25.2.19_piirustus1_Pakilantie_Katusuunnitelma.pdf

Suunnitelmaehdotus_25.2.19_piirustus2_Pakilantie_Katusuunnitelma.pdf

Suunnitelmaehdotus_25.2.19_piirustus3_Pakilantie_Katusuunnitelma.pdf

Selostus_25.2.19_Pakilantie_Selostus.pdf

 

Suunnitelmaehdotus_25.2.19_piirustus1_Oulunkyläntie_Katusuunnitelma.pdf

Selostus_25.2.19_Oulunkyläntie_Selostus.pdf


Selostus_25.2.19_Maaherrantie,_Oulunkyläntie_-_Otto_Brandin_tie_Katusuunnitelma.pdf

Suunnitelmaehdotus_25.2.19_Maaherrantie1_Maaherrantie,_Oulunkyläntie_-_Otto_Brandin_tie_Katusuunnitelma.pdf

Suunnitelmaehdotus_25.2.19_Maaherrantie2_Maaherrantie,_Oulunkyläntie_-_Otto_Brandin_tie_Katusuunnitelma.pdf

Suunnitelmaehdotus_25.2.19_Maexmontaninpuisto_Maaherrantie,_Oulunkyläntie_-_Otto_Brandin_tie_Katusuunnitelma.pdf

Siltasuunnitelma1_25.2.2019_Maaherrantie,_Oulunkyläntie_-_Otto_Brandin_tie_Katusuunnitelma.pdf

Siltasuunnitelma2_25.2.2019_Maaherrantie,_Oulunkyläntie_-_Otto_Brandin_tie_Katusuunnitelma.pdf

 

Selostus1_25.2.19_Maaherrantie,_Otto_Brandin_tie_-_Vantaanjoen_silta_Katusuunnitelma.pdf

Selostus2_25.2.19_Maaherrantie,_Otto_Brandin_tie_-_Vantaanjoen_silta_Katusuunnitelma.pdf

Suunnitelmaehdotus_25.2.19_Maaherrantie3_Maaherrantie,_Otto_Brandin_tie_-_Vantaanjoen_silta_Katusuunnitelma.pdf

Suunnitelmaehdotus_25.2.19_Maaherrantie4_Maaherrantie,_Otto_Brandin_tie_-_Vantaanjoen_silta_Katusuunnitelma.pdf

Suunnitelmaehdotus_25.2.19_Maaherrantie5_Maaherrantie,_Otto_Brandin_tie_-_Vantaanjoen_silta_Katusuunnitelma.pdf

Suunnitelmaehdotus_25.2.19_Pikkukoskenpuisto_Tulvaniitty_Viikinjyrkka_Maaherrantie,_Otto_Brandin_tie_-_Vantaanjoen_silta_Katusuunnitelma.pdf

Siltasuunnitelma1_25.2.2019_Maaherrantie,_Otto_Brandin_tie_-_Vantaanjoen_silta_Katusuunnitelma.pdf

Siltasuunnitelma2_25.2.2019_Maaherrantie,_Otto_Brandin_tie_-_Vantaanjoen_silta_Katusuunnitelma.pdf

Siltasuunnitelma3_25.2.2019_Maaherrantie,_Otto_Brandin_tie_-_Vantaanjoen_silta_Katusuunnitelma.pdf


Vartiokylä

Viilarintie välillä Viikintie–Laippatie, Raaseporintie ja Itäkeskuksen päätepysäkki. 

Suunnitelmaehdotus_25.02.19_piirustus1_Viilarintie,_Viikintie_-_Kauppamyllyntie_Katusuunnitelma.pdf

Suunnitelmaehdotus_25.02.19_piirustus2_Viilarintie,_Viikintie_-_Kauppamyllyntie_Katusuunnitelma.pdf

Selostus_25.02.19_Viilarintie,_Viikintie_-_Kauppamyllyntie_Katusuunnitelma.pdf

 

Suunnitelmaehdotus_25.02.19_piirustus3_Viilarintie,_Kauppamyllyntie_-_Varikkotie_Katusuunnitelma.pdf

Suunnitelmaehdotus_25.02.19_piirustus4_Viilarintie,_Kauppamyllyntie_-_Varikkotie_Katusuunnitelma.pdf

 

Suunnitelmaehdotus_25.02.19_piirustus1_Tallinnanaukio_Katusuunnitelma.pdf

Selostus_25.02.19_Tallinnanaukio_Katusuunnitelma.pdf


Katu-, puisto- ja siltasuunnitelmaehdotukset pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti nähtävillä 6.3.–4.4.2019. Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävillä kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa ma–to 9­–16, pe 10–15 osoitteessa Sörnäistenkatu 1 sekä tällä verkkosivulla.

Suunnitelmia koskevaa päätöksentekoa voi seurata kaupunkiympäristölautakunnan verkkosivuilla

Nähtävillä olevista suunnitelmista on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaupunkiympäristölautakunnalle 4.4.2019 klo 15.00 mennessä osoitteella Helsingin kaupunki, kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki (Pohjoisesplanadi 11–13) tai helsinki.kirjaamo@hel.fi. Nähtävillä olon jälkeen päätetään suunnitelmien hyväksymisestä, minkä jälkeen katujen rakentaminen on mahdollista aloittaa.

Lisätietoja:

Ville Reihe, p. 09 310 38803, ville.reihe@hel.fi

Olli Haanperä, p. 09 310 38237, olli.haanpera@hel.fi

Tutustu myös:


Helsingfors stadsmiljösektorn har utarbetat följande förslag till gatu-, park- och broplaner längs rutten för den kommande Spår-Jokern.

Haga

Eliel Saarinens väg mellan Vichtisvägen och Alprosparken.

Åggelby

Britasvägen mellan Skogsbäcksvägen och Birgittavägen, Birgittavägen mellan Månsasvägen och Baggbölevägen, Baggbölevägen mellan Birgittavägen och kvarter 28169, Åggelbyvägen mellan Norrtäljevägen och Landshövdingsvägen, Maexmontanparken, Åggelbygång underfarten S101, Landshövdingsvägen mellan Åggelbyvägen och kvarter 36063, Flödängsstigen bro S105, Flödängen, Lillforsensparken, Viksbranten.

Botby

Filarvägen mellan Viksvägen och Flänsvägen.

Förslagen till gatu-, park- och broplaner hålls framlagda för påseende enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen 6.3.–4.4.2019. De finns tillgängliga vid kundtjänsten på Sörnäsgatan må–to 9–16, fr 10–15 (Sörnäsgatan 1) samt på denna webbsidan (se länkarna ovanför).

Beslutsfattandet avseende gatu-, park- och broplanerna kan följas under stadsmiljönämndens beslutshandlingar på nämndens webbplats.

Skriftliga anmärkningar på de framlagda planerna kan lämnas till stadsmiljönämnden före kl. 15.00 den 4 april 2019, antingen per post till Helsingfors stad, registratorskontoret, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad (Norra Esplanaden 11–13) eller per e-post till helsinki.kirjaamo@hel.fi. Efter framläggandet fattar man beslut om godkännande av planerna, varefter byggandet av gatorna kan börja.

För mer information kontakta:

Ville Reihe, tfn 09 310 38803, ville.reihe@hel.fi

Olli Haanperä, tfn 09 310 38237, olli.haanpera@hel.fi


JAA
05.03.2019 14:02