Suoraan sisältöön

LAUTTASAARI, LEPPÄLUOTO poikkeamispäätöstä valmistellaan - DRUMSÖ, ALÖREN undantagslov under beredning


Kiinteistöosakeyhtiö Albert Edelfeltin Ranta on hakenut lupaa Leppäluodon (kiinteistö 91-414-1-288) olemassa olevan kesämökin pysyttämiselle nykyisellä paikallaan, laiturin rakentamiselle sekä olemassa olevan saunan ja talousrakennuksen korvaamiselle uudella saunalla ja vierasmajalla. Leppäluoto on kaavoittamatonta aluetta. Hanke edellyttää mm. poikkeamista yleiskaavasta 2016, jossa alue on virkistys- ja viheraluetta sekä poikkeamista maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:stä, jonka mukaan meren ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Poikkeamishakemukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 27.7.– 12.8.2022

Kirjalliset muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen: Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Kaupunkiympäristön toimiala PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13), sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi.

Muistutukset: viimeistään 12.8.2022

Lisätietoja: Marina Fogdell, 09 310 64271, marina.fogdell@hel.fi (paikalla 2.8.2022 -)

Ilmoitus on julkaistu kaupungin verkkosivuilla 27.7.2022 ja tiedoksi saannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.


Fastighetsaktiebolaget Albert Edelfeltin Ranta har ansökt om lov att bibehålla Alörens (fastighet 91-414-1-288) befintliga sommarstuga på sin nuvarande plats, att bygga en ny brygga samt att ersätta nuvarande bastu och ekonomibyggnad med ny bastu och gäststuga. Alören är ett icke planlagt område. Projektet förutsätter undantag från generalplanen 2016, där området markerats som rekreations- och grönområde samt undantag från markanvändnings- och bygglagens 72 § enligt vilken man på en strandzon som hör till ett strandområde vid hav inte får uppföra byggnader utan en detaljplan eller en sådan generalplan med rättsverkningar där det särskilt bestäms att generalplanen eller en del av den kan användas som grund för beviljande av bygglov.

Undantagsansökans handlingar finns för påseende den 27.7.– 12.8.2022

Skriftliga anmärkningar ska skickas till adressen: Helsingfors stad, Registratorskontoret, Stadsmiljösektorn PB 10, 00099 HELSINGFORS STAD, per e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Anmärkningar: senast 12.8.2022.

Tilläggsinformation: Marina Fogdell, 09 310 64271, marina.fogdell@hel.fi (anträffbar 2.8.2022 -)

Annonsen har publicerats på stadens webbplats den 27.7.2022 och delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten i fråga.


JAA
27.07.2022 09:11