Suoraan sisältöön

Lauttasaari: Yhdeksän eri puistonnimen kirjoitusasun korjaus - Drumsö: Justering av nio finska parknamn


Lauttasaari: Yhdeksän eri puistonnimen kirjoitusasun korjaus

Muu suunnitelma HEL 2021-003132, hankenumero 4984_28

Lauttasaaressa on vireillä yhdeksän vakiintuneen suomenkielisen puistonnimen kirjoitusasun korjaus nykyisten oikeinkirjoitussuositusten mukaiseen muotoon.

Nimien kirjoitusasut esitetään korjattavaksi asemakaavapäällikön päätöksellä seuraavaan tapaan (aiempi kirjoitusasu -> uusi kirjoitusasu):

1. Lahnalahden puisto -> Lahnalahdenpuisto

2. Laukkaniemen puisto -> Laukkaniemenpuisto

3. Maamonlahden puisto - > Maamonlahdenpuisto

4. Merikylpylän puisto -> Merikylpylänpuisto

5. Pajalahden puisto -> Pajalahdenpuisto

6. Ruukinlahden puisto -> Ruukinlahdenpuisto

7. Särkiniemen puisto -> Särkiniemenpuisto

8. Takaniemen puisto - > Takaniemenpuisto

9. Veijarivuoren puisto -> Veijarivuorenpuisto

Nimien tämänhetkiset kirjoitusasut palautuvat pääosin vuonna 1951 voimaan tulleeseen asemakaavaan nro 2948. Tuohon aikaan kaavanimien oikeinkirjoitusta koskevat säännöt ja ohjeet olivat vielä osin vakiintumattomia.

Tarkemmat perustelut ilmenevät nimistötoimikunnan lausunnosta (liite 3). Kirjoitusasun korjaus koskee vain suomenkielisiä nimiä. Ruotsinkieliset nimet säilyvät ennallaan.

Asian vireille tulosta tiedotetaan Helsingin kaupungin Ajankohtaiset suunnitelmat -verkkosivulla: https://www.hel.fi/Helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/

Kirjallisia mielipiteitä voi jättää maanantaihin 31.5.2021 klo 16.00 asti Helsingin kaupungin kirjaamoon, yhteystiedot: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/kirjaamo

Lisätietoja:

nimistönsuunnittelija Johanna Lehtonen, puhelin (09) 310 37386, etunimi.sukunimi@hel.fi

Liite 1 Sijaintikartta

Liite 2 Nimenmuutoskartta

Liite 3 Nimistötoimikunnan lausunto


Drumsö: Justering av nio finska parknamn

Annan plan HEL 2021-003132, projektnummer 4984_28

Justering av den finska stavningen av nio parknamn är aktuell på Drumsö. Stavningen ska ändras så att den motsvarar dagens rekommendationer.

Förslaget gäller följande parknamn (gammal stavning -> ny stavning):

1. Lahnalahden puisto -> Lahnalahdenpuisto

2. Laukkaniemen puisto -> Laukkaniemenpuisto

3. Maamonlahden puisto - > Maamonlahdenpuisto

4. Merikylpylän puisto -> Merikylpylänpuisto

5. Pajalahden puisto -> Pajalahdenpuisto

6. Ruukinlahden puisto -> Ruukinlahdenpuisto

7. Särkiniemen puisto -> Särkiniemenpuisto

8. Takaniemen puisto - > Takaniemenpuisto

9. Veijarivuoren puisto -> Veijarivuorenpuisto

Formerna som är i kraft i dag härstammar huvudsakligen från detaljplan nummer 2948 från år 1951.

Grunderna för förändringen presenteras i namnkommitténs utlåtande (på finska, bilaga 3). De föreslagna förändringarna gäller bara de finska namnvarianterna. De svenska namnen bevaras i oförändrat skick.

Tilläggsinfo om aktuella planer i Helsingfors: https://www.hel.fi/helsinki/sv/boende-och-miljo/planlaggning/aktuella

Skriftliga åsikter om frågan kan lämnas till Helsingfors stads registratorskontor före måndag den 31 maj 2021 kl. 16.00, kontaktuppgifter: https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/registratorskontor

Upplysningar:

namnplanerare Johanna Lehtonen, telefon (09) 310 37386, etunimi.sukunimi@hel.fi

Bilaga 1 Lägeskarta

Bilaga 2 Namnförändringskarta

Bilaga 3 Namnkommitténs utlåtande

JAA
04.05.2021 08:49