Suoraan sisältöön

Malmi, Ala-Malmi: Pekanraitin ruotsinkielisen nimen yhdenmukaistaminen - Malm, Nedre Malm: Harmonisering av Pekanraittis svensk motsvarighet


Malmi, Ala-Malmi: Pekanraitin ruotsinkielisen nimen yhdenmukaistaminen

Muu suunnitelma HEL 2021-001512, hanke 4984_25

Malmin kaupunginosassa Ala-Malmin osa-alueella sijaitsevalla Pekanraitin nimellä on eri asemakaavoissa kaksi eri ruotsinkielistä vastinetta: Pehrstået ja Pehrsstråket. Nimistötoimikunta on esittänyt 10.2.2021, että tämän jalankulku- ja pyöräily-yhteyden ruotsinkielinen nimi korjataan koko matkalla muotoon Pehrstået, jotta koko yhteys on samanniminen. Ruotsinkielisen nimen muutos on tällä hetkellä vireillä asemakaavoituspalvelussa. Perustelut ilmenevät nimistötoimikunnan lausunnosta.

Mielipiteitä nimenmuutoksesta voi jättää perjantaihin 30.4.2021 klo 16.00 asti Helsingin kaupungin kirjaamoon, yhteystiedot: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/kirjaamo

Lisätietoja:

nimistönsuunnittelija Johanna Lehtonen, puhelin (09) 310 37386, etunimi.sukunimi@hel.fi

osoitesuunnittelija Reija Karhunen, puhelin (09) 310 31957, kymp.osoitteet@hel.fi

Liite 1 Sijaintikartta

Liite 2 Nimenmuutoskartta

Liite 3 Nimistötoimikunnan lausunto


Malm, Nedre Malm: Harmonisering av Pekanraittis svensk motsvarighet

Annan plan HEL 2021-001512, projekt 4984_25

Pekanraitti – Pehrstået / Pehrsstråket är en central gång- och cykelförbindelse i Nedre Malm. Av historiska skäl har Pekanraittis namn två officiella svenska motsvarigheter i kraft: Pehrstået och Pehrsstråket. Namnkommittén har den 10 februari 2021 föreslagit att det svenska namnet ska harmoniseras så att hela förbindelsen blir Pehrstået. Namnförändringen är för närvarande aktuell i detaljplanläggningen. Grunder för förändringen presenteras i namnkommitténs utlåtande.

Åsikter om förändringen kan lämnas till Helsingfors stads registratorskontor före fredag den 30 april 2021 kl. 16.00, kontaktuppgifter: https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/forvaltning/registratorskontor

Mer information:

namnplanerare Johanna Lehtonen, tfn (09) 310 37386, fornamn.efternamn@hel.fi

adressplanerare Reija Karhunen, tfn (09) 310 31957, kymp.osoitteet@hel.fi

Bilaga 1 Lägeskarta

Bilaga 2 Namnförändringskarta

Bilaga 3 Namnkommitténs utlåtande


JAA
06.04.2021 09:00