Hoppa till innehållet

Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Helsingfors stads webbplats "Fostran och utbildning". Webbplatsens adress är https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/sv.

Lagbestämmelser som gäller webbplatsen

Denna webbplats har offentliggjorts tidigare än 23.9.2018. Webbplatsen ska uppfylla lagens krav på tillgänglighet efter övergångstiden som slutar 23.9.2020.

Helsingfors stads mål

När det gäller tillgänglighet till digitala tjänster har Helsingfors stad som mål att uppnå minst nivå AA eller bättre enligt WCAG-anvisningarna, om det är rimligt.

Fullgörandestatus

Denna webbplats uppfyller lagstadgade kritiska tillgänglighetskrav enligt nivå AA i WCAG v2.1 med följande observerade brister.

Icke tillgängligt innehåll

Nedan angivet innehåll uppfyller ännu ej alla lagstadgade tillgänglighetskrav.

Observerade brister

Kritiska fel

  • På webbplatsen finns problem med vissa språkdefinitioner. Facebook-inbäddningarna på förstasidan är på engelska, och en del länkar på webbplatsen har felaktig språkdefinition (WCAG 2.1 Sidans språk, Språk för del av sida, Konsekvent navigering)

Betydande fel

  • Sidlänkarna i avsnittet Tjänster A–Ö beskrivs på ett bristfälligt sätt för skärmläsare. Länkarna Föregående sida och Nästa sida namnges inte med textbeskrivningar. Information om den valda sidan finns inte tydligt tillgänglig. Det är svårt för personer som använder skärmläsare att gå till önskad sida och ta reda på vilken sidan de för tillfället befinner sig på (WCAG 2.1 Information och relationer, Syftet med en länk (i sammanhanget))
  • En del länkar saknar information i textformat om att länkarna öppnar en ny flik (WCAG 2.1 Syftet med en länk (i sammanhanget), Konsekvent identifiering).
  • I sidhuvudet på webbplatsen är textens kontrastförhållande visavi färgerna otillräckligt (WCAG 2.1 Kontrast, minimum).
  • Det finns tomma rubriker utan text på webbplatsen (WCAG 2.1 Information och relationer).
  • Det är utmanande att använda sökfunktionen för tjänster med skärmläsare. Sökfältet saknar beskrivning. I den alfabetiska sökningen har endast en del av bokstäverna fungerande knappar (WCAG 2.1 Information och relationer, Ledtexter/etiketter eller instruktioner, Namn, roll, värde)
  • Rubriklänkarna för inbäddningarna till sociala medier är inte tillräckligt beskrivande. Av dem framgår inte att länkarna går till sociala medier. Lang-språkdefinitionen för elementens innehåll är felaktig (WCAG 2.1 Syftet med en länk (i sammanhanget), Språk för del av sida)

Rättning av brister

De innehållsmässiga felen åtgärdas så snabbt som möjligt. Tekniska fel åtgärdas i den takt som staden låter åtgärda dem centraliserat.

Få uppgifter i tillgänglig form

Innehåll som inte kan nås på grund av nämnda brister kan begäras från upprätthållaren av denna webbplats.

Fostrans- och utbildningssektorn, Informationstjänster
Töysägatan 2 D
00510 Helsingfors
PB 51300, 00099 Helsingfors stad

Utarbetande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har utarbetats 23.9.2020. 

Bedömning av tillgänglighet

Vid bedömning av tillgänglighet har följts Helsingfors stads arbetsanvisning och metoder som siktar till att säkerställa webbplatsens tillgänglighet i alla arbetsfaser.

Tillgängligheten är kontrollerad genom revision av en extern expert samt som egen bedömning.

Automatiska kontroller har utförts med användning av webbläsartillägget Siteimprove.

Den externa expertrevisionen har utförts av Palvelukeskus Helsinki. Revisionsrapporten kan laddas ner på finska från: kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuston auditointiraportti, pdf.

Uppdatering av tillgänglighetsutlåtande

Webbplatsens tillgänglighet kontrolleras genom kontinuerlig tillsyn när tekniken eller innehållet förändras, samt granskning med regelbundna intervall. Detta utlåtande uppdateras i samband med ändringar av webbplatsen samt granskningar av tillgänglighet.

Återkoppling och kontaktuppgifter

Fostrans- och utbildningssektorn, Informationstjänster
Töysägatan 2 D
00510 Helsingfors
PB 51300, 00099 Helsingfors stad

Anmälan om ej tillgängligt innehåll

Om användaren upplever att kraven på tillgänglighet ändå inte uppfylls kan detta anmälas per e-post helsinki.palaute@hel.fi eller med responsformulär på www.hel.fi/respons.

Begäran om uppgifter i tillgänglig form

Om användaren inte upplever sig få webbplatsens innehåll i tillgänglig form, kan användaren begära dessa uppgifter per e-post helsinki.palaute@hel.fi eller med responsformulär på www.hel.fi/respons. Strävan är att svara på förfrågan inom rimlig tid.

Rättsskydd för tillgänglighet, Verkställighetsförfarande

Om en person upplever att svar inte har erhållits på hans eller hennes anmälan eller förfrågan, eller om svaret inte är tillfredsställande, kan saken anmälas till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för regionförvaltningsverket i Södra Finland finns detaljerad information om hur saken behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
https://www.xn--tillgnglighetskrav-ptb.fi/
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000
Öppet: må–fr kl. 8.00–16.15

Helsingfors stad och tillgänglighet

Helsingfors stad har som mål att vara en tillgänglig stad för alla. Stadens mål är att det ska vara så lätt som möjligt för alla stadsbor att röra sig och verka i Helsingfors och att alla innehåll och tjänster ska vara tillgängliga för alla.

Staden främjar tillgängligheten för digitala tjänster genom att förenhetliga publiceringsarbetet och ordna utbildning om tillgänglighet för sin personal.

Tillgänglighetsnivån för webbplatser följs upp kontinuerligt när webbplatserna underhålls. Observerade brister hanteras omedelbart. Vår strävan är att genomföra nödvändiga ändringar så snabbt som möjligt.

Handikappade och hjälpmedelsanvändare

Staden erbjuder rådgivning och stöd för handikappade och hjälpmedelsanvändare. Stöd kan fås på de rådgivningssidor som anges på stadens sidor och på telefonrådgivningen.

Godkännande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har godkänts 23.9.2020

Fostrans- och utbildningssektorn, Informationstjänster
Töysägatan 2 D
00510 Helsingfors
PB 51300, 00099 Helsingfors stad