Hoppa till innehållet

Sektionernas uppgifter

Fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion och svenska sektion beslutar för sin egen språkgrupps del, om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna, om

 1. namn på och verksamhetsställen för skolor och läroanstalter och verksamhetsställen i fråga om förskoleundervisningen
 2. ordnandet och dimensioneringen av undervisningen vid enskilda skolor i enlighet med lagen om grundläggande utbildning och av gymnasie- och yrkesutbildningen vid enskilda läroanstalter
 3. grundläggande konstundervisning vid de läroanstalter som lyder under sektionen
 4. avstängning av en elev vid en grundskola för mer än en månad och högst tre månader och av en studerande vid ett gymnasium för mer än en månad och högst ett år och att avstängningen får verkställas innan beslutet har vunnit laga kraft
 5. val av ledamöter och ersättare och av ordförande och vice ordförande i direktionerna för skolor och gymnasier.

Fostrans- och utbildningsnämndens svenska och finska sektion, om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna, beslutar eller godkänner grunder och gränser för sin egen språkgrupps del enligt vilka en tjänsteinnehavare beslutar om

 1. godkännande på stadsnivå av en plan för småbarnspedagogik, läroplan för förskoleundervisningen, verksamhetsplan för morgon- och eftermiddagsverksamheten, läroplaner och andra planer som hänför sig till ordnandet av undervisningen
 2. grunder för antagning av elever och studerande och för antagning och placering i fråga om morgon- och eftermiddagsverksamhet
 3. förmåner för resor i fråga om förskoleundervisningen och för elevernas skolresor och studiesociala förmåner som elever och studerande beviljas efter prövning
 4. tidpunkten för inledningen av arbetet, tidpunkten för lov och lediga dagar inom förskoleundervisningen, vid skolorna och vid läroanstalterna.

Svenska sektionen framställer dessutom förslag hos nämnden om

 1. inrättande eller indragning av svenska daghem, skolor eller läroinrättningar
 2. godkännande av sådana behovsutredningar för lokalprojekt för svenska daghem, skolor och läroinrättningar som fostrans- och utbildningsnämnden fattar beslut om.

 

Beslutshandlingar

Föredragningslistor, protokoll och beslutsmeddelanden

Ledamöter

Nämndens och sektionernas ledamöter

Sammanträdestider

Nämndens och sektionernas sammanträdestider

Kontaktuppgifter

Föredragande, sekreterare och protokollförare, informatör