Hoppa till innehållet

Fostrans- och utbildningsnämndens uppgifter

Nämnden för fostran och utbildning ansvarar för de uppgifter som hör tillsektorn för fostran och utbildning.

Om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna beslutar nämnden för fostran och utbildning om

  1. principerna för användning av servicesedlar och fastställer värdet på dessa
  2. ett kommuntillägg till stadens stöd för privat vård och stöd för hemvård
  3. startstöd för verksamhet i privata daghem och gruppfamiljedaghem med två vårdare
  4. inrättande och indragning av finska daghem, skolor och läroanstalter och på förslag av svenska sektionen inrättande och indragning av svenska daghem, skolor och läroanstalter
  5. andra uppgifter som är föreskrivna för dem som ordnar småbarnspedagogik och utbildning samt godkänner av grunder enligt vilka en annan myndighet kan göra detta.
  6. vilka skolor och gymnasier som har en gemensam direktion
  7. tillsättande av en kommitté för yrkeskunnande, som planerar och genomför yrkesprov, och en studierättskommitté för yrkesutbildningen, som beslutar om indragning och återställande av studierätten och om disciplinära ärenden.

Om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna beslutar nämnden också om eller godkänner gränser inom vilka en tjänsteinnehavare kan besluta om

  1. förmåner till elever och studerande när det gäller vård vid olycksfall
  2. fördelning av understödsanslag som står till nämndens disposition och övervakning av användningen av understöden

Beslutshandlingar

Föredragningslistor, protokoll och beslutsmeddelanden

Ledamöter

Nämndens och sektionernas ledamöter

Sammanträdestider

Nämndens och sektionernas sammanträdestider

Kontaktuppgifter

Föredragande, sekreterare och protokollförare, informatör