Hoppa till innehållet

Nämndens beslutshandlingar

Fostrans- och utbildningsnämnden har två sektioner: finska sektionen och svenska sektionen. 

Föredragningslistor och protokoll

Beslutsmeddelanden

Protokollet ersätter föredragningslistan, då protokollet har justerats.

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation § 516/2004, Personuppgiftslag § 523/1999, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling § 348/2007).

Sökande av ändring 
Den som är missnöjd med ett myndighetsbeslut kan göra ett skriftligt yrkande på rättelse.

Ledamöter

Nämndens och sektionernas ledamöter

Sammanträden

Nämndens och sektionernas sammanträdestider

Kontaktuppgifter

Föredragande, sekreterare och protokollförare, informatör

Registratorskontoret

Upplysningar om nämndens beslut ges av Helsingfors stads registratorskontor

Arkiv

Fostrans- och utbildningsnämnden inledde sin verksamhet 1.6.2017. Dokumenten för nämnderna som lades ner i samband med reformen finns att tillgå i arkivet.