Palveluverkkosuunnittelun saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Palveluverkkosuunnittelu-verkkosivustoa. Sivuston osoite on https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/palveluverkkosuunnittelu/palveluverkkosuunnittelu.

Sivustoa koskevat lain säädökset

Tämä sivusto on julkaistu 23.9.2018 jälkeen. Sivuston tulee täyttää lain edellyttämät saavutettavuuden vaatimukset.

Kaupungin tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG v2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.

Palveluverkkosuunnittelun sivustolla on alla mainittuja puutteita.

Havaitut puutteet

Kriittiset virheet

Ei kriittisiä virheitä.

Merkittävät virheet

 • Puuttuva tekstivastine
  Pääsivulla olevalla kuvalla ei ole tekstivastinetta. Ilman tekstivastinetta ruudunlukijalla ei voi saada selville, mitä kuvassa esitetään (WCAG 2.1 ei-tekstuaalinen sisältö, taso A).
 • Linkki avaa PDF-tiedoston varoittamatta
  Asukastilaisuudet-sivun linkki avaa varoittamatta PDF-tiedoston. Sijainnin hahmottaminen sivustolla voi olla hankalaa, jos käyttäjälle avataan yhtäkkiä uusi ikkuna tai tiedosto eikä käyttäjä tunne sivuston rakennetta (WCAG 2.1 johdonmukainen merkitseminen, taso AA).
 • Puutteellisesti kuvattu linkki
  Asukastilaisuudet-sivulla on puutteellisesti kuvattuja linkkitekstejä. Silloin ruudunlukuohjelmaa käyttävä ei saa lainkaan tietoa siitä, mihin sisältöön puutteellisesti kuvattu linkki liittyy (WCAG 2.1 linkin tarkoitus, taso A).
 • Linkin tunnisteena pelkkä väri
  Sivuston sijaintilinkin tunnisteena on pelkkä väri, jolloin linkki on vaikeampi tunnistaa (WCAG 2.1 värien käyttö, taso A).
 • Kirjautumisnäkymän sulkemispainike kuvattu puutteellisesti
  Sähköisen asioinnin kirjautumistoiminnon sulkemiselementin tekninen kuvaus on puutteellinen. Ruudunlukuohjelma kuvaa elementin x-kirjaimella. Käyttäjä ei saa selville, mitä elementti tekee (WCAG 2.1 otsikot ja nimilaput, taso AA).
 • Kirjautumistoiminnon selausjärjestysongelma
  Kirjautumistoiminnon tekninen selausjärjestys ja visuaalinen taitto eivät täsmää. Kun ruudunlukuohjelman käyttäjä on avannut kirjautumistoiminnon ja hän alkaa selata sivustoa nuolinäppäimillä, tulee ennen kirjautumistoimintoa vastaan sivuston hakukenttä. Ruudunlukuohjelman käyttäjä kokee nyt helposti, että kirjautumistoiminnon aktivoiminen ei onnistunut (WCAG 2.1 merkitykseen vaikuttava järjestys, taso A).
 • Linkki esiintyy kahteen kertaan: korjattu
  Uutisessa Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnittelun periaatteista päätös on sivun lopussa linkki, jonka jälkeen on linkki ilman tekstiä, joka johtaa samalle sivulle. Ruudunlukijan käyttäjät voivat hämmentyä linkin tarkoituksesta (WCAG 2.1 linkin tarkoitus kontekstissa, taso A).

Muut virheet

 • Palveluverkkosuunnittelu-sivulta puuttuu h1-tasoinen pääotsikko: korjattu
  Otsikoinnin tulee aina alkaa h1-tasoisella pääotsikolla, jotta ruudunlukuohjelmalla pystyy hahmottamaan sivun rakenteen helpommin. (WCAG 2.1 ei ole rikkomus, mutta sen korjaaminen edistää verkkosivujen saavutettavuutta, taso A tai AA).
 • Sivustolla on tyhjiä otsikoita: korjattu
  Sivustolla on tyhjiä otsikoita. Tämä voi hämmentää käyttäjää, joka voi luulla ohittaneensa epähuomiossa sisältöä, tai että hänen ruudunlukijansa on epäkunnossa.
  (WCAG 2.1 jäsentäminen sekä informaatio ja suhteet, taso: A).

Puutteiden korjaus

Sisällölliset virheet ja puutteet pyritään korjaamaan välittömästi toimialalla sitä mukaa, kun virheitä tulee tietoon.

Helsingin kaupungin verkkosivustoja uudistetaan parhaillaan. Sen myötä palveluverkkosuunnittelun verkkosivusto siirretään uudelle alustalle, joka täyttää entistä permemmin saavutettavuusvaatimukset. Saavutettavuuden kannalta nykyisestä julkaisujärjestelmästä johtuvat puutteet päivitetään saavutettaviksi viimeistään uudistuksessa. Arvioitu uudistuksen valmistuminen on vuoden 2021 loppuun mennessä.

Verkkosivun sisällön voi pyytää saavutettavassa muodossa

Mainituista puutteista johtuen saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää tämän sivuston ylläpitäjältä.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, viestintäpalvelut
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki
PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki

Lisäksi käyttäjä voi pyytää saavuttamatta jääneitä sisältöjä sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 10.9.2020. 

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.

Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä itsearviona.

Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston ja sisällön manuaalista tarkistusta. Ohjelmallinen tarkistus on suoritettu käyttäen Siteimproven saavutettavuuden automaattista testaustyökalua ja selainlaajennusta.

Ulkopuolisen asiantuntija-auditoinnin on suorittanut Palvelukeskus Helsinki. Lue Palveluverkkosuunnittelu-verkkosivuston auditointiraportti, pdf 

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa, sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston saavutettavuudesta vastaa
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, viestintäpalvelut
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki
PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuuden oikeussuoja, Täytäntöönpanomenettely

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinvaihde: 0295 016 000
Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.15

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla kaikille esteetön ja saavutettava kaupunki. Kaupungin tavoitteena on, että Helsingissä on kaikkien kaupunkilaisten mahdollisimman helppo liikkua ja toimia ja että kaikki sisältö ja palvelut olisivat kaikkien saavutettavissa.

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät

Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuista neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä

Tämän selosteen on hyväksynyt Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan viestintäpalvelut 10.9.2020.
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki
PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki06.10.2021 14:12