Asukastilaisuudet

Vuosi 2021

Tervetuloa alueellisiin asukastilaisuuksiin syys- ja lokakuussa

Vuoden 2020 tammikuussa pidetyssä asukastilaisuudessa esiteltiin palveluverkkosuunnittelun periaatteita.  Nyt vuorossa alueelliset asukastilaisuudet suurpiireittäin, jotka järjestetään etätilaisuuksina alla olevan aikataulun mukaisesti. Kaikissa tilaisuuksissa käsitellään muun muassa alueen suomenkieliset varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelut ja niihin hakeutuminen, alueen väestönkehitys tulevaisuudessa sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuuden toteutuminen palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Tilaisuuksissa suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen asiantuntijamme kertovat mitä tämä tarkoittaa kunkin alueen osalta. Voit kommentoida ja esittää kysymyksiä chatin kautta, ja pyrimme vastaamaan mahdollisimman moniin kysymyksiin tilaisuuksien aikana. Tilaisuuksien esityskieli on suomi.

Tilaisuuksien aikataulut ja osallistumislinkit

Tilaisuuksien esitysmateriaalit ja julkaistaan tällä sivulla syyskuun alussa. Tilaisuuksiin ei ole ennakkoilmoittautumista. Tilaisuudet tallennetaan, joten ne on mahdollista katsoa myös jälkikäteen.

Vuosi 2020

Lapsen eheä opinpolku varhaiskasvatuksesta perusopetukseen – esittelyssä uudet palveluverkkosuunnittelun periaatteet asukastilaisuus 14.1.2020

Kaupungintalon aulassa 14.1. pidettyyn asukastilaisuuteen oli kutsuttu lasten vanhempia ja aiheesta kiinnostuneita. Tilaisuuteen osallistui noin 60 helsinkiläistä.

Toimialajohtaja Liisa Pohjolaisen esitys

Yhteenveto 14.1.2020 asukasillan pienryhmäkeskusteluista

Uusien palveluverkkosuunnittelun periaatteiden esittelyn, Helvaryn puheenvuoron ja nuorten paneelin jälkeen käytiin pienryhmäkeskustelut, jossa osallistujilla oli mahdollisuus antaa palautetta periaatteista.

Mitä osallistujat pitivät hyvänä uusissa palveluverkkosuunnittelun periaatteissa?

Hyvänä pidettiin, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen aluejaot ovat tulevaisuudessa samat, sillä ne ovat peruskulmakiviä lapsen ehyelle opinpolulle.

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen yhdistäminen saman katon alle on vienyt päiväkotien ja koulujen välistä yhteistyötä hyvin eteenpäin. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen jatkumon huomioiminen koettiin tärkeäksi lapsen kannalta.

Mitä osallistujat pitivät tärkeänä palveluverkkosuunnittelun periaatteissa?

Osallistujat kokivat, että palveluverkkosuunnittelun periaatteissa on kyse suuresta muutoksesta, joka on syytä valmistella huolella ja rauhassa, jotta tärkeä muutos onnistuu.

Osallistujat korostivat, että perheelle on tärkeä tietää, mihin kouluun lapsi pääsee ja pääseekö lapsi samaan päiväkotiin, esikouluun ja kouluun kuin kaverit.

Mikäli käyttöön tulee uusi yhtenäinen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen aluejako, on tärkeä suunnitella, miten yhdenvertaisuuden periaatteet muutetaan konkreettisiksi teoiksi käytännössä.

Tärkeänä pidettiin, että uudistuksen jälkeen painotettu opetus jakaantuisi tasaisesti eri alueille, eri puolille kaupunkia. Tärkeänä pidettiin myös, että lapsilla olisi eri puolilla kaupunkia nykyistä monipuolisemmat mahdollisuudet opiskella eri vieraita kieliä varhaiskasvatuksesta peruskouluun. Uusilla yhtenäisillä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen alueilla tarjottavat kielet tulisi suunnitella koko opinpolun näkökulmasta esiopetuksesta kouluun siten, että vanhemmat tietävät, missä koulussa esikoulussa tutustuttavan vieraan kielen opiskelua voi jatkaa.

Esiin nousi toive, että uudistuksen myötä koulushoppailu jäisi pois.

Mitä huolia osallistujat toivat esille valmisteilla olevista palveluverkkosuunnittelun periaatteista?

Osallistujat pohtivat, miten lapsen näkökulma huomioidaan prosessissa? Lapselle ja perheille tärkeintä ovat ennustettavuus päivähoitopaikasta, esikoulusta ja koulusta. Turvallinen koulumatka on kaiken a ja o, sillä päiväkotiin lapsi viedään, mutta kouluun pitää päästä kävellen.

Painotetun varhaiskasvatuksen ja opetuksen yhdenvertaisuus askarrutti osallistujia. Eräs vanhempi toi esille, että kaikki halukkaat eivät mahdu painotettua opetusta tarjoaviin päiväkoteihin ja kouluihin. Painotetun opetuksen lisääminen eri puolille kaupunkia ei mahdollista kaikkien halukkaiden pääsyä sinne.

Eniten pienryhmäkeskusteluihin osallistujia huolestuttivat tilaisuudessa esitellyt uudisrakennusten tavoitekoot. Niitä pidettiin liian suurina. Osallistujat kokivat, että pienemmissä yksiköissä turvallisuuden ja tuttuuden tunne syntyy lapsille suuria yksiköitä helpommin. Keskustelijat olivat sitä mieltä, että pienessä yksikössä henkilökunta tuntee lapset, kun taas isossa yksikössä se ei vanhempien mielestä enää onnistu. Toisaalta osa vanhemmista toi esille, että isomman päiväkodin etuna on, että päiväkodista löytyy liikuntatila, taidetilaa ja esikoulu samasta rakennuksesta.

Osalle oli herännyt huoli, onko tavoitteena yhdistää olemassa olevia kouluja isommiksi hallinnollisiksi kokonaisuuksiksi.

Muita keskusteluissa esiin nousseita toiveita ja asioita

  • Päiväkoteihin toivotaan lisää vuorohoitopaikkoja.
  • Tarvitaan palvelukanava, jossa voisi kysyä palvelulta suoraan ja vastaus julkaistaan – ei siis nykyinen palautekanava, koska se on raskas.
  • Terveet koulut ja päiväkodit lapsille.
  • Sijainnin sijaan päivän sisältö ratkaisee.
  • Tilaisuuden kutsu tulisi lähettää ainakin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta.
  • Viesti tämän tyyppisistä asukasilloista olisi syytä lähettää erikseen myös yksityisille päiväkodeille ja kouluille.
  • Miten yksityiset päiväkodin ja koulut huomioidaan suunnitellussa muutoksessa?
  • Tuleeko mahdollisen uudistuksen myötä päiväkodin johtajalle ja koulun rehtorille liikaa valtaa?

Keskusteluun osallistujien kysymykset ja vastaukset löytyvät täältä.

Kiitos kaikille keskusteluun osallistujille! Pienryhmäkeskustelujen kommentteja ja yhteenvetoa käytetään palveluverkkosuunnittelun periaatteiden valmistelussa.

Voit lukea uutisen 14.1.tilaisuudesta.

07.10.2021 16:56