Suoraan sisältöön

Hankkeen ajankohtaiset


Talviset terveiset

Tammikuun viimeisellä viikolla järjestimme päätöswebinaarit Lukuinto – Läsiver -hankkeeseen viime syksynä osallistuneille yhteysopettajille. Webinaarissa he pääsivät jakamaan omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan sekä ryhmissä toteutettua lukemisen kulttuuria vahvistavaa toimintaa.

Saimme kuulla monia upeita esityksiä, joissa jaettiin ideoita ja kokemuksia lukuiloa lisäävästä toiminnasta. Ohessa muutamia poimintoja esityksistä:

 • Lukuympyrä koettiin hyväksi pedagogiseksi työvälineeksi, joka on auttanut arvioimaan ja kehittämään lastenkirjallisuuden käyttöä ryhmissä.
 • Kuvakirjoja kannattaa hyödyntää myös alkuopetuksessa.
 • Lukemista ja kirjallisuuden käsittelyä voi tehdä näkyväksi oppimisympäristössä ja portfoliossa.
 • Iltasatukirjahyllyt ovat lisänneet lukuintoa.
 • Runoja voi käsitellä lasten kanssa taidelähtöisin menetelmin (runokone, ilmaisun monet muodot)
 • Lasten lukualoitteisiin tartutaan herkästi. Pieniä lukuhetkiä voi toteuttaa helposti.
 • Lukeva aikuinen on lapselle myönteinen malli.
 • Lukuinto – Läsiver –tiimissä on työstetty kirjaprojektimallia, joka on ollut syksyllä kokeilussa muutamissa ryhmissä. Tavoitteena on, että yhtä kirjaa kuljetetaan mukana toiminnassa pidemmän aikaa, jolloin sen ympärille voi rakentua monenlaista toimintaa.
 • Kirjallisuuden hyödyntäminen ilmiölähtöisessä työskentelyssä innostaa.
 • Tunne- ja kaveritaitojen vahvistaminen kirjojen avulla.
 • Taaperoiden kanssa lukukokemusta kannattaa rikastuttaa kirjan teemoja havainnollistavilla materiaaleilla, musiikilla ja äänimaisemilla.

Edelliset esimerkit osoittavat hyvin, että tavoitteellisen, kirjallisuuslähtöisen pedagogiikan avulla kirjoista tulee luonteva osa toimintaa, johon on helppo liittää laaja-alaisen osaamisen tavoitteita ja sisältöjä.

Vuonna 2021 erilaisia kirjaprojekteja toteutettiin yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen opettajien kanssa. Ohessa koottuna kirjalista.


Lukuintoa jo pienille lapsille 

Lukutaito ja lukemisen merkitys ovat olleet otsikoissa laajasti tammikuun aikana. Lasten ja nuorten kiinnostus lukemiseen on merkittävästi vähentynyt. Tiimimme sai mahdollisuuden kertoa Lukuinto – Läsiver –hankkeen konkreettisista toimenpiteistä, joita on tehty lukemisen kulttuurin vahvistamiseksi Into lukemiseen syntyy jo päiväkodissa

”Teemme tätä koko ajan yhteistyössä helsinkiläisten päiväkotien ja koulujen kanssa. Tavoitteena on helsinkiläisen lukemisen kulttuurin vahvistaminen. Muokkaamme oppimisympäristöjä – sekä digitaalisia että fyysisiä – entistä innostavammiksi lukemaan. Keräämme myös projektissa kertyneitä hyviä käytänteitä yhteen”, Lukuinto-hankkeen koordinaattori, pedagoginen asiantuntija Antti Aaltonen kertoo.

Lukutaidon kehittämiseksi on paljon tehtävissä ennen kouluikää, ja vaikuttaminen kannattaa aloittaa jo taaperoiässä. Samoja materiaaleja voi käyttää eri-ikäisillä lapsilla, tulokulma vain on erilainen.

”Lukemaan oppiminen ja kirjan lukeminen ovat vain yksi osa lukutaitoa, johon voidaan vaikuttaa jo varhaiskasvatuksessa todella paljon”, Marianna Monter sanoo.

Helmikuu 2022


Tapahtumarikas marraskuu

Lukuinto-Läsiver-hanke oli mukana marraskuun ensimmäisellä viikolla järjestetyssä Helsinki Education Week-tapahtumassa omalla ohjelmallaan teemalla ”Vahvista lukuintoa – Förstärk läsivern miten lukeminen ja kirjat ovat osana lapsen varhaiskasvatusta, esi- ja alkuopetusta?”

Vierailijamme, Lukuympyrän kehittäjät, suomi toisena kielenä-opettaja Marjaana Gyekye ja kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja Sari Kumin kertoivat, minkälainen pedagoginen työväline Lukuympyrä on ja miten se syntyi. Keskustelussa tuotiin esiin myös, miten Lukuympyrän käyttö tukee ryhmässä tapahtuvan lukemisen ja lukukulttuurin arvioinnin ja suunnittelun vahvistamista.

Lisäksi olimme saaneet mukaan jo Lukuympyrää aktiivisesti työssään käyttäneet luokanopettaja Johanna Lehtisen ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen opettaja Lilly-Ann Hagnäs-Anttilan. He kertoivat omia oivalluksiaan ja ideoitaan lukukulttuurin vahvistamiseen ryhmässä ja luokassa. Keskustelu käytiin suomeksi ja ruotsiksi. Mikäli et päässyt kuulemaan keskustelua, on se tallennettu Helsinki-kanavalle ja katsottavissa tästä linkistä: Vahvista lukuintoa - Förstärk läsivern

15.11.2021 järjestimme yhdessä Vantaan kaupungin Lukunen-hankkeen kanssa Lukuaistiaiset – kaikilla aisteilla lukemaan-, Sinnligt läsande – Läs med alla sinnen -webinaarin. Tämä oli jo toinen yhteinen webinaarimme, joka kokosi paljon suomen- ja ruotsinkielisiä varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen opettajia Helsingistä ja Vantaalta yhteen. Luennoitsijavieraamme innostivat kuulijoita seuraavien teemojen alla:

 • ”Bilderboken som Konstform”   kuvakirjoista taidemuotona puhui Åbo Akademin kirjallisuustieteen dosentti Mia Österlund.
 • ”Pritneyn matkassa moniaistisiin ilmaisuleikkeihin” -aiheesta alusti Oulun yliopiston kirjallisuuden dosentti ja kirjailija Pirjo Suvilehto.
 • ”Kaikissa meissä on tarina, kirjalähtöisen sanataiteen mahdollisuudet” -teemalla oli puhumassa sanataideopettaja ja lastenkirjailija Maami Snellman.
 • ”Uudet lukutaidot luovasti ja leikkien digiajan osaamista lasten kanssa ” -aiheesta alusti mediakasvatuksen asiantuntija ja kouluttaja Johanna Sommers-Piiroinen.

Webinaarista saatujen palautteiden perusteella osallistujat ovat olleet tyytyväisiä päivän monipuoliseen antiin. Tämä kannustaa Lukuinto-Läsiver-hanketta jatkamaan yhteistyötä Vantaan Lukunen-hankkeen kanssa. Tarvetta koulutukseen ja sen monipuoliseen tarjontaan selkeästi on.

Marraskuu 2021

Lukuintoa syksyyn!

Lukuinto-hankkeen syyskausi on lähtenyt liikkeelle innokkaissa tunnelmissa. Elo-syyskuun aikana olemme mukana erilaisissa verkostotapaamisissa, joissa pääsemme kertomaan helsinkiläisille opettajille konkreettisia vinkkejä ja menetelmiä lukuinnon lisäämiseen lapsiryhmissä. Menetelmiä ja kokemuksia on kertynyt runsaasti viime keväänä hankkeessa mukana olleiden n. 40 helsinkiläisen varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen opettajan kanssa tehdyn yhteistyön tuloksena.

Tänä syksynä mukana ovat uudet opettajat, joiden kanssa teemme tiivistä yhteistyötä. Ensimmäisten tapaamisten kierros on tällä hetkellä käynnissä ja suunnittelussa käytämme työvälineenä Lukuympyrää (Gyekye, M. & Kumin, S. 2020). Sen avulla opettajat arvioivat tiimiensä kanssa, miten kirjat ovat osana ryhmän/luokan toimintaa, miten kirjat näkyvät oppimisympäristössä sekä milloin, miten ja mitä lapsille luetaan. Arviointien pohjalta asetetaan tavoitteita ja suunnitellaan tulevaa toimintaa.

Projektisuunnittelijoina meidän tehtävämme on keskustella esimerkiksi siitä, miten lasten kiinnostuksen kohteet ja osallisuus huomioidaan, millaisia pedagogisia menetelmiä kirjojen käsittelyn tueksi voisi kokeilla tai miten yhtä kirjaa voi hyödyntää toiminnassa kokonaisen lukuvuoden ajan. Toiveemme on myös päästä tänä syksynä tapaamaan lapsia päiväkoteihin ja kouluihin yhteisten lukukokemusten äärelle.

Syyskuu 2021

Hankkeen kesäterveiset!

Lukuinto-Läsiver -hankkeen ensimmäinen vuosi on ollut täynnä innostavaa toimintaa ja yhteistyötä helsinkiläisten opettajien kanssa. Olemme jakaneet pedagogista osaamistamme lukemisen kulttuurin vahvistamiseksi ja heittäytyneet rohkeasti myös kokeilemaan uusia toimintatapoja. Suurta iloa on kevään mittaan tuottanut etäyhteyksillä toteutetut lapsiryhmätapaamiset, joissa on kirjojen avulla päästy keskustelemaan lasten elämään ja kiinnostuksen kohteisiin liittyvistä teemoista.

Lentävän kirjahyllyn Kymmenen kesäpäivää / Tio sommardagar - toiminnallisten tehtävien myötä kannustamme lukuilon herättelemiseen leppoisina kesähetkinä. Merkityksellinen kesämuisto voi syntyä myös monenlaisen lukemisen parissa!

Kesäkuu 2021

Hyvää Lukuviikkoa!

Kansallinen Lukuviikko on käynnissä, ja sen kunniaksi Lukuinto  Läsiver -hanke julkaisee yhdessä varhaiskasvatuksen, luokan ja aineenopettajien kanssa kehitellyn Lukuympyrän! Lukuympyrän avulla pääsee tarkastelemaan näppärästi oman yhteisön lukukulttuuria — mitä luemme, milloin luemme, miten luemme ja missä luemme. Materiaali on saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi ja se on suunniteltu erityisesti varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen käyttöön.

Hanke kiittää pohjatyöstä varhaiskasvatuksen S2-opettajaa Marjaana Gyekyetä sekä erityisopettaja Sari Kuminia. Saavutettava versio materiaalista on tekeillä ja se julkaistaan myöhemmin.

Lukuviikon kunniaksi hanke on näkyvästi esillä myös kaupungin eri some-kanavissa. Lisää pääset lukemaan esimerkiksi kaupungin nettisivuilta: Helsinki herättää lasten ja nuorten lukuintoa — lukeminen on maailman lukemista!

Huhtikuu 2021

Yhteistyötä liki 40 päiväkodin ja koulun kanssa

Keväällä 2021 Lukuinto-hankkeen toiminta keskittyy varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Projektisuunnittelijat kouluttavat opettajia, suunnittelevat yhdessä henkilöstön kanssa koko kevään mittaisia lukuintoprojekteja päiväkoteihin ja kouluihin sekä levittävät ja juurruttavat ja toisalta keräävät parhaita kirjallisuuspedagogisa käytäntöjä.

Käytäntöjen pohjalta rakentuu Lukuaskeleet, jotka julkaistaan keväällä 2022. Tällä hetkellä ajatuksena on kuvailla käytännönläheisesti ja kuvien kautta toimintaa, metodeita ja malleja. Käytänteitä jaetaan toki mukana olleiden kesken toukokuun lopputapaamisissa, ja niitä kootaan kaikkien käyttöön jo projektin aikana.

Kevään ehdottomaksi hitiksi on jo nyt osoittautunut opetussuunnitelmapohjainen Lukuympyrä, jonka julkaisua odotamme malttamattomina. Lukuympyrän avulla pääsee tarkastelemaan käsinkosketeltavan näppärästi oman yhteisön lukukultuuria   mitä luemme, milloin luemme, miten luemme ja missä luemme. 

Kevään lukuinto-seminaari (Kun löydän oman tapani lukea) opettajille ja henkilöstölle järjestetään huhtikuun puolessa välissä yhdessä Vantaan kanssa. Puhujakaarti koostuu lastenkirjallisuuden ammattilaisista: tutkijoista, kouluttajista, kirjastolaisista ja taidepedagogeista. Tapahtumaan kutsutaan 150 helsinkiläistä ja vantaalaista opettajaa poimimaan lukemisen parhaita evitä omaan työreppuun.

Helmikuu 2021

Lue lisää projektistamme: Lukuintoa helsinkiläisille  Nytt projekt inspirerar till läsning

Marraskuu 202006.04.2022 14:01