Hoppa till innehållet

Aktuellt

Vinterhälsningar

Januari färgades av höstens kontaktpersoners avslutningswebbinarium som ordnades sista vecka i januari. Alla kontaktpersoner var inbjudna till webbinariumen, totalt ordnade vi tre tillfällen för att alla skulle få en möjlighet att i lugn och ro presentera sina tankar, erfarenheter och insikter under litteraturprojektets gång.

Lärarna var frikostiga och vi fick ta del av många fina presentationer, där tips, idéer och insikter delades mellan kollegerna. Här några plock:

  • Läsecirkeln anses vara ett bra pedagogiskt redskap för att utvärdera och utveckla barnlitteraturens mångsidiga användning i barngrupperna/klasserna.
  • Det lönar sig att använda och utnyttja bilderböcker även inom nybörjarundervisningen för långsiktigt pedagogiskt arbetet med litteratur eller i samband med fenomenbaserad undervisning.
  • Läsningen och bearbetningen av barnlitteratur har synliggjorts i lärmiljöerna och i portfolierna
  • Kvällssagobokhyllorna har stärkt intresset och ivern för läsning.
  • Konstbaserade metoder har använts för att behandla dikter och ramsor med barnen.
  • Vi har blivit bättre på att ta fasta på barns initiativ till läsning, bokstuder
  • Den vuxna som läsande modell är viktig för att stärka barns läsiver och intresse för läsning.
  • Litteraturprojektmodellen som konkret beskriver hur du långsiktigt och målmedvetet kan arbeta med en bilderbok, har utarbetats av Lukuinto-Läsiver projektplanerare och varit i pilotbruk i några enheter.
  • Vi har med hjälp av böcker arbetat för att stärka emotionella färdigheter och kompisfärdigheter.
  • Med de yngsta barnen lönar det sig att berika och åskådliggöra läsningen genom konkreta föremål, rekvisita och ljudlandskap.

Som vi ser skapar målmedvetet och långsiktigt arbetet med litteratur möjligheter att fördjupa sig på många olika plan och även koppla litteraturfostran till de olika lärområdena och kompetenserna.

Litteraturprojekten under 2021 har vi baserat på följande bilderböcker.


Läsiver redan för små barn 

Under januari har det i media diskuterats och debatterats kring läskunnighet och barn och ungas intresse för läsning, ofta gällande barn i skolan. Vårt projektteam hade möjlighet att tala om läsningens betydelse redan för de allra yngsta barnen med vår kommunikatör som skrev ner våra tankar i en strålande artikel (på finska). Inom projektet Lukuinto-Läsiver har vi arbetat för att väcka läsivern och stärka läskulturen redan inom småbarnspedagogiken.

”Arbetet görs hela tiden i samarbete med daghem och skolor i Helsingfors. Målet är att stärka läskulturen. Vi ändrar på både de fysiska och digitala lärmiljöerna, att bli mer inspirerande för läsningen. Dessutom samlar vi in god praxis som arbetats fram under projektets gång eller som lärarna och enheterna redan utnyttjat”, säger Antti Aaltonen koordinatorn för projektet Lukuninto-Läsiver.

För att utveckla läskunnigheten kan mycket redan göras innan skolstarten och därför lönar det sig att startar redan med småbarn. Samma material och metoder kan användas med barn i olika ålder utifrån olika infallsvinklar.

”Att läsa böcker och lära sig att läsa är bara en aspekt av läskunnigheten som vi inom småbarnspedagogiken kan påverka”, säger projektplanerare Marianna Monter.Sommarhälsningar

Projektet Läsivers första år har varit fullt av inspirerande verksamhet och samarbete med lärare i Helsingfors. Vi har delat vårt pedagogiska kunnande för att stärka läsandets kultur och utan att tveka provat på nya verksamhetssätt. De under vårens lopp på distans genomförda träffarna med barngrupperna har varit ett stort glädjeämne. På träffarna har vi genom böcker kunnat tala om teman som berör barnens liv och intressen.

Den flygande bokhyllans uppgift Tio sommardagar uppmuntrar till att väcka läsivern under sköna, avkopplande sommarstunder. Ett betydelsefullt sommarminne kan skapas också med hjälp av en bok.
18.02.2022 13:23