Suoraan sisältöön

Tutkimusluvat

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla edellytetään lupa kaikkiin tutkimuksiin, opinnäytteisiin ja selvityksiin, joissa kerätään tai käsitellään toimialan asiakkaita, oppilaita, opiskelijoita tai henkilökuntaa koskevia tietoja riippumatta siitä, millä menetelmällä aineisto hankitaan. Lupa tarvitaan myös toiminnallisiin tutkimuksiin ja kehittämishankkeisiin, joista syntyy tutkimuksellinen raportti. Myös anonyyminä toteutettavat tietojenkeruut (esim. kyselyt) tarvitsevat tutkimusluvan.

Ennen tutkimusluvan hakemista ole yhteydessä siihen päiväkotiin, kouluun tai oppilaitokseen, jossa tutkimus halutaan toteuttaa ja sovi alustavasti johtajan/rehtorin kanssa tutkimuksen tekemisestä ja siihen osallistumisesta. Kokonaisiin alueisiin kohdistuvat alustavat suostumukset pyydetään aluepäälliköltä. Tutkimuslupahakemukseen kirjataan kaikki otoksen kohteena olevat yksiköt ja niiden esimiesten alustavat suostumukset.

Tutkimuslupaa haetaan Tutkimuslupahakemus-lomakkeella (pdf). Katso myös ohje hakijalle. Varmista, että kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet ovat mukana hakemusta lähettäessä.

Tutkimusluvan hakija sitoutuu perehtymään lainsäädännön, erityisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain, henkilötietojen käsittelylle asettamiin vaatimuksiin sekä vastuuseensa tietojen lainmukaisesta käsittelystä.
Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä tutkimuksessa

Huomioithan, että alle 15-vuotiaiden lasten ja nuorten kohdalla huoltajilta pyydetään nimenomainen suostumus päiväkodissa tai koulussa tapahtuvaan tutkimukseen osallistumiseen. Jos huoltaja ei anna lupaa, kyseinen lapsi/nuori ei voi osallistua tutkimukseen. 15-17-vuotiaat nuoret voivat osallistua oppilaitoksessa tehtävään tutkimukseen omalla suostumuksellaan, mutta huoltajia tulee tiedottaa ennalta tutkimuksesta.

Käsittelyajat

Toimita tutkimuslupahakemus hyvissä ajoin. Kaskoon tulee vuosittain n. 300 tutkimuslupahakemusta. Tutkimuslupahakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä, tyypillisesti kahdesta neljään viikon kuluessa saapumisesta. Mikäli tutkimuksessa käsitellään erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvaa henkilötietoa (ks. Tietosuojalaki 1050/2018, 31 §), voi käsittelyaika olla pidempi. Henkilötietojen kerääminen edellyttää tietosuojailmoitusta ja kun kerätään myös erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvaa tiotoa niin myös eettisen toimikunnan puoltoa. Puutteellinen hakemus tai puuttuvat liitteet viivästyttävät käsittelyä. Useampaa palvelukokonaisuutta koskevat hakemukset päättää toimialajohtaja.

Suunnittele tutkimusluvan haku siten, että tutkimuksen aineiston keruu on toteutettavissa koulujen ja oppilaitosten sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminta-aikojen puitteissa. Syyslukukauden aikana tehtävissä aineiston keruissa tulee tutkimuslupahakemus toimittaa syyskuun loppuun mennessä. Kevätlukukaudella tehtävissä aineiston keruissa tulee tutkimuslupahakemus toimittaa helmikuun loppuun menneessä

Tutkimuslupahakemuksen toimittaminen

Tutkimuslupahakemus liitteineen toimitetaan paperiversiona Helsingin kaupungin kirjaamoon osoitteella:

Helsingin kaupunki, Kirjaamo
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
PL 10, 00099 Helsingin kaupunki

Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 Helsinki

Hakemuksen liitteitä voi lähettää myös sähköpostilla kirjaamoon (asian diaarinumero tiedoksi kirjaamoon): helsinki.kirjaamo@hel.fi

Lisätietoja:
kasko.tutkimusluvat@hel.fi
puh. 09 310 78018

Sähköpostitiedusteluihin vastataan pääsääntöisesti 48h tunnin kuluessa arkipäivinä.
Puhelinpäivystykset ma klo 13.30-15.00, to klo 13.30-15.00 ja pe klo 9-10.

Tutkimuslupatoimintaa ohjaavat periaatteet perustuvat lainsäädäntöön sekä tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistukseen. Katso alta hyödyllisiä linkkejä

På svenska