Suoraan sisältöön

Jaostojen tehtävät

Ellei toimivallasta ole toisin säädetty tai määrätty, kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto ja ruotsinkielinen jaosto oman kieliryhmänsä osalta päättää

 1. koulujen ja oppilaitosten nimistä ja toimipaikoista sekä esiopetuksen järjestämispaikoista
 2. perusopetuslain mukaisen opetuksen koulukohtaisesta sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen oppilaitoskohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta
 3. taiteen perusopetuksen järjestämisestä alaisissaan oppilaitoksissa
 4. peruskoulun oppilaan erottamisesta yli kuukaudeksi ja enintään kolmeksi kuukaudeksi sekä lukion opiskelijan erottamisesta yli kuukaudeksi ja enintään yhdeksi vuodeksi samoin kuin siitä, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen
 5. koulujen ja lukioiden johtokunnan jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta.

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto tai ruotsinkielinen jaosto oman kieliryhmänsä osalta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää

 1. kaupunkitasoisen varhaiskasvatussuunnitelman, esiopetuksen opetus-suunnitelman, aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman sekä kaupunkitasoisten opetussuunnitelmien ja muiden opetuksen järjestämiseen liittyvien suunnitelmien hyväksymisestä
 2. oppilaaksi- ja opiskelijaksioton perusteista sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisen ja sijoittamisen perusteista
 3. esiopetuksen matkaeduista, oppilaiden koulumatkaeduista sekä oppilaiden ja opiskelijoiden harkinnanvaraisista opintososiaalisista eduista
 4. esiopetuksen, koulujen ja oppilaitosten työn aloittamisesta, lomien ajankohdista ja vapaapäivistä.

Lisäksi ruotsinkielinen jaosto tekee lautakunnalle ehdotuksen

 1. ruotsinkielisen päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen perustamisesta tai lakkauttamisesta
 2. sellaisten ruotsinkielisten päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten tilahankkeita koskevien tarveselvitysten hyväksymisestä, joista päättää kasvatus- ja koulutuslautakunta.Päätösasiakirjat

Esityslistat, pöytäkirjat ja päätöstiedotteet

Jäsenet

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ja jaostojen jäsenet

Kokousajat

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ja jaostojen kokoukset

Yhteystiedot

Esittelijät, sihteerit, pöytäkirjanpitäjät, tiedottaja