Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Edurekry-verkkosivustoa. Sivuston osoite on https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/edurekry/.

Sivustoa koskevat lain säädökset

Tämä sivusto on julkaistu 23.9.2018 jälkeen. Sivuston tulee täyttää lain edellyttämät saavutettavuuden vaatimukset.

Kaupungin tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG v2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia. Suurimmat ja kriittisimmät on-gelmat ovat sivuston WAI-ARIA-attribuuttien puute, sekä epäjohdonmukainen selauslogiikka ja navigaation puute.

Havaitut puutteet

Kriittiset virheet

  • Sivustolla on ongelmia selauslogiikassa ja sivujen löytämisessä. Samasta sivusta voi olla kaksi eri versiota eri toiminnallisuudella. Linkit eivät ole riittävän tunnistettavia. Navigaatio ei ole näkyvissä jokaisella sivulla. (WCAG 2.1 Johdonmukainen navigointi).

Merkittävät virheet

  • Etusivun videokehyksellä ei title-attribuuttia. Kehys on myös muotoiltu käyttäen HTML-muotoilumääreitä, jotka voivat sivun muuttuessa rikkoa sivun ulkoasua tai toiminnallisuutta, sekä aiheuttaa sen, että ruudunlukija lukee sisällön sijasta suoraan HTML-koodia. (WCAG 2.1 Informaatio ja suhteet, Nimi, rooli, arvo)
  • Etusivun kuvilla ei ole alt-määrettä (WCAG 2.1 Ei-tekstuaalinen sisältö, Tekstiä esittävät kuvat).
  • Sivuston Suoraan sisältöön -hyppylinkki ei toimi etusivulla (WCAG 2.1 Informaatio ja suhteet, Ohita lohkot).
  • Sivun navigaation kontrasti on riittämätön (WCAG 2.1 Kontrasti (minimi)).
  • Työsuhdeasunnot-sivulla on visuaalisesti näkymätön linkki, johon kuitenkin voi navigoida ruudunlukijalla ja näppäimistöllä (WCAG 2.1 Informaatio ja suhteet, Linkin tarkoitus (kontekstissa)).
  • Sivustolla on  linkkejä, jotka avaavat varoittamatta uuden välilehden (WCAG 2.1 Johdonmukainen merkitseminen).
  • Työhön kouluihin ja oppilaitoksiin -sivulla, sekä Työhön päiväkotiin -sivulla on linkkejä ”Lisää…”, jotka paljastavat lisää sisältöä sivulla. Linkit eivät ilmoita ruudunlukijalle tilaansa (avoinna/suljettu). (WCAG 2.1 Nimi, rooli, arvo)

Muut virheet

Sivuston kielenvaihtolinkin kielimääritys on puutteellinen (WCAG 2.1 Osien kieli).

Puutteiden korjaus

Sisällölliset virheet ja puutteet pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.

Suurin osa muista virheistä pyritään korjaamaan sitä mukaa, kun kaupunki korjauttaa keskitetysti Hel.fi-alustan saavutettavuuspuutteita.

Helsingin kaupungin verkkosivustoja uudistetaan parhaillaan. Sen myötä toimialan verkkosivusto siirretään uudelle alustalle, joka täyttää entistä paremmin saavutettavuusvaatimukset. Saavutettavuuden kannalta nykyisestä julkaisujärjestelmästä johtuvat puutteet päivitetään saavutettaviksi viimeistään uudistuksessa. Arvioitu uudistuksen valmistuminen on vuoden 2021 loppuun mennessä.

Tiedon saanti saavutettavassa muodossa

Mainituista puutteista johtuen saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää tämän sivuston ylläpitäjältä.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, viestintäpalvelut
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki
PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 14.9.2020.

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.

Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä itsearviona.

Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston ja sisällön manuaalista tarkistusta. Ohjelmallinen tarkistus on suoritettu käyttäen Siteimproven saavutettavuuden automaattista testaustyökalua ja selainlaajennusta.

Ulkopuolisen asiantuntija-auditoinnin on suorittanut Palvelukeskus Helsinki. Lue EduRekry-verkkosivuston auditointiraportti, pdf.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa, sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston saavutettavuudesta vastaa
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, viestintäpalvelut
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki
PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuuden oikeussuoja, Täytäntöönpanomenettely

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinvaihde: 0295 016 000
Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.15

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla kaikille esteetön ja saavutettava kaupunki. Kaupungin tavoitteena on, että Helsingissä on kaikkien kaupunkilaisten mahdollisimman helppo liikkua ja toimia ja että kaikki sisältö ja palvelut olisivat kaikkien saavutettavissa.

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät

Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuista neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä

Tämän selosteen on hyväksynyt Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan viestintäpalvelut 14.9.2020.
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki
PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki
07.10.2020 09:00