Hoppa till innehållet

Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Helsingfors stads webbplats Edurekry. Webbplatsens adress är https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/edurekry-sv

Lagbestämmelser som gäller webbplatsen

Denna webbplats har offentliggjorts efter 23.9.2018. Webbplatsen ska uppfylla lagens krav på tillgänglighet.

Stadens mål

När det gäller tillgänglighet till digitala tjänster har Helsingfors stad som mål att uppnå minst nivå AA eller bättre enligt WCAG-anvisningarna, om det är rimligt.

Fullgörandestatus

Denna webbplats uppfyller lagstadgade kritiska tillgänglighetskrav enligt nivå AA i WCAG v2.1 med följande observerade brister.

Icke tillgängligt innehåll

Nedan angivet innehåll uppfyller ännu ej alla lagstadgade tillgänglighetskrav.

Observerade brister

Kritiska fel

  • På webbplatsen finns problem i bläddringslogiken och med att hitta sidor. Det kan finnas två olika versioner av samma sida med olika funktion. Länkarna är inte tillräckligt identifierbara. Navigeringen visas inte på alla sidor. (WCAG 2.1 Konsekvent navigering).

Betydande fel

  • Videoelementet på förstasidan har inget title-attribut. Elementet har även utformats med hjälp av HTML-formateringsattribut, som när sidan ändras kan bryta mot sidans utseende eller funktion, samt göra att skärmläsaren läser HTML-koden istället för innehållet (WCAG 2.1 Information och relationer, Namn, roll, värde)
  • Bilderna på förstasidan har inget alt-attribut (WCAG 2.1 Innehåll som inte är text, Text i form av bild).
  • Hopplänken Suoraan sisältöön på webbplatsen fungerar inte på förstasidan (WCAG 2.1 Information och relationer, Hoppa över grupperat innehåll).
  • Kontrasterna i sidnavigeringen är otillräckliga (WCAG 2.1 Kontrast (minimum)).
  • På sidan Tjänstebostad finns en visuellt osynlig länk, som man ändå kan navigera till med skärmläsare och tangentbord (WCAG 2.1 Information och relationer, Länkens syfte (i sammanhanget)).
  • På webbplatsen finns länkar som utan varning öppnas i en ny flik (WCAG 2.1 Konsekvent identifiering).
  • På sidan Jobba på grundskola eller gymnasium och sidan Jobba på daghem eller förskola finns rubriken Mer..., som öppnar mer innehåll på sidan. Länkarna meddelar inte sin status till skärmläsare (öppen/stängd) (WCAG 2.1 Information och relationer)

Övriga fel

  • Språkdefinitionen för språklänkarna på webbplatsen är bristfällig (WCAG 2.1 Språk för del av sida).

Rättning av brister

Staden strävar efter att omedelbart åtgärda de innehållsmässiga felen och bristerna.

Majoriteten av de övriga felen strävar staden efter att åtgärda i den takt staden på ett centraliserat sätt åtgärdar tillgänglighetsbristerna på plattformen hel.fi.

Få uppgifter i tillgänglig form

Innehåll som inte kan nås på grund av nämnda brister kan begäras från upprätthållaren av denna webbplats.

Fostrans- och utbildningssektorn, Informationstjänster
Töysägatan 2 D
00510 Helsingfors
PB 51300, 00099 Helsingfors stad

Utarbetande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har utarbetats 16.9.2020.

Bedömning av tillgänglighet

Vid bedömning av tillgänglighet har följts Helsingfors stads arbetsanvisning och metoder som siktar till att säkerställa webbplatsens tillgänglighet i alla arbetsfaser.

Tillgängligheten är kontrollerad genom revision av en extern expert samt som egen bedömning.

Tillgängligheten är kontrollerad med hjälp av automatisk tillgänglighetskontroll samt manuell kontroll av webbplatsen och innehållet. Automatiska kontroller har utförts med webbläsartillägget Siteimprove.

Den externa expertrevisionen har utförts av Palvelukeskus Helsinki. Revisionsrapporten kan laddas ner från: https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/saavutettavuus/saavutettavuusraportti-edurekry.pdf (på finska).

Uppdatering av tillgänglighetsutlåtande

Webbplatsens tillgänglighet kontrolleras genom kontinuerlig tillsyn när tekniken eller innehållet förändras, samt granskning med regelbundna intervall. Detta utlåtande uppdateras i samband med ändringar av webbplatsen samt granskningar av tillgänglighet.

Återkoppling och kontaktuppgifter

För webbplatsens tillgänglighet svarar
Fostrans- och utbildningssektorn, Informationstjänster
Töysägatan 2 D
00510 Helsingfors
PB 51300, 00099 Helsingfors stad

Anmälan om ej tillgängligt innehåll

Om användaren upplever att kraven på tillgänglighet ändå inte uppfylls kan detta anmälas per e-post helsinki.palaute@hel.fi eller med responsformulär på www.hel.fi/palaute.

Begäran om uppgifter i tillgänglig form

Om användaren inte upplever sig få webbplatsens innehåll i tillgänglig form, kan användaren begära dessa uppgifter per e-post helsinki.palaute@hel.fi eller med responsformulär på www.hel.fi/palaute. Strävan är att svara på förfrågan inom rimlig tid.

Rättsskydd för tillgänglighet, Verkställighetsförfarande

Om en person upplever att svar inte har erhållits på hans eller hennes anmälan eller förfrågan, eller om svaret inte är tillfredsställande, kan saken anmälas till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för regionförvaltningsverket i Södra Finland finns detaljerad information om hur saken behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
https://www.xn--tillgnglighetskrav-ptb.fi/
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000
Öppet: må–fr kl. 8.00–16.15

Helsingfors stad och tillgänglighet

Helsingfors stad har som mål att vara en tillgänglig stad för alla. Stadens mål är att det ska vara så lätt som möjligt för alla stadsbor att röra sig och verka i Helsingfors och att alla innehåll och tjänster ska vara tillgängliga för alla.

Staden främjar tillgängligheten för digitala tjänster genom att förenhetliga publiceringsarbetet och ordna utbildning om tillgänglighet för sin personal.

Tillgänglighetsnivån för webbplatser följs upp kontinuerligt när webbplatserna underhålls. Observerade brister hanteras omedelbart. Vår strävan är att genomföra nödvändiga ändringar så snabbt som möjligt.

Handikappade och hjälpmedelsanvändare

Staden erbjuder rådgivning och stöd för handikappade och hjälpmedelsanvändare. Stöd kan fås på de rådgivningssidor som anges på stadens sidor och på telefonrådgivningen.

Godkännande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har godkänts 16.9.2020
Fostrans- och utbildningssektorn, Informationstjänster
Töysägatan 2 D
00510 Helsingfors
PB 51300, 00099 Helsingfors stad28.09.2020 10:55