Hoppa till innehållet

Antimobbningsprogrammets tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Helsingfors stads webbplats "Antimobbningsprogrammet". Webbplatsens adress är https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/antimobbningsprogrammet-sv.

Lagbestämmelser som gäller webbplatsen

Denna webbplats har offentliggjorts tidigare än 23.9.2018. Webbplatsen ska uppfylla lagens krav på tillgänglighet efter övergångstiden som slutar 23.9.2020.

Helsingfors stads mål

När det gäller tillgänglighet till digitala tjänster har Helsingfors stad som mål att uppnå minst nivå AA eller bättre enligt WCAG-anvisningarna, om det är rimligt.

Fullgörandestatus

Denna webbplats uppfyller lagstadgade kritiska tillgänglighetskrav enligt nivå A och AA i WCAG v2.1 med följande observerade brister.

Icke tillgängligt innehåll

Nedan angivet innehåll uppfyller ännu ej alla lagstadgade tillgänglighetskrav.

Observerade brister

Kritiska problem

 • Inga kritiska fel

Betydande problem

 • Avsaknad av textmotsvarighet
  Bilden på huvudsidan saknar textmotsvarighet. Utan textmotsvarighet kan man med skärmläsare inte ta reda på vad bilden föreställer.
  (WCAG 2.1 Innehåll som inte är text, nivå A).
 • Länkar identifieras enbart genom färg
  Sidans placeringslänk identifieras endast av färgen, och kan därför vara svår att identifiera. (WCAG 2.1 Användning av färger, nivå A).
 • Inloggningsvyns stängningsknapp är bristfälligt beskriven
  Den tekniska beskrivningen av elementet för stängning av inloggningsfunktionen för e-tjänsten är bristfällig. Skärmläsarprogram beskriver elementet som bokstaven x. Det blir oklart för användaren vad elementet gör.
  (WCAG 2.1 Rubriker och ledtexter/etiketter, nivå A).
 • Problem med bläddringsordningen i inloggningsfunktionen
  Inloggningsfunktionens tekniska bläddringsordning överensstämmer inte med det tekniska utseendet. När användaren av ett skärmläsarprogram har öppnat inloggningsfunktionen och börjar bläddra på sidan med piltangenterna, kommer webbplatsens sökfält före inloggningsfunktionen. Användaren av ett skärmläsningsprogram upplever då lätt att aktiveringen av inloggningsfunktionen har misslyckats.
  (WCAG 2.1 Meningsfull ordning, nivå A).

Övriga problem

 • PDF-bilagorna på webbplatsen är inte tillgängliga. Detta hindrar inte användningen av webbplatsen, men användaren kan ha problem med att läsa bilagornas innehåll.

Rättning av brister

De innehållsmässiga felen åtgärdas så snabbt som möjligt. Tekniska fel åtgärdas i den takt som staden låter åtgärda dem centraliserat.

Få uppgifter i tillgänglig form

Innehåll som inte kan nås på grund av nämnda brister kan begäras från upprätthållaren av denna webbplats.

Fostrans- och utbildningssektorn, Informationstjänster
Töysägatan 2 D
00510 Helsingfors
PB 51300, 00099 Helsingfors stad

Utarbetande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har utarbetats 23.9.2020. 

Bedömning av tillgänglighet

Vid bedömning av tillgänglighet har följts Helsingfors stads arbetsanvisning och metoder som siktar till att säkerställa webbplatsens tillgänglighet i alla arbetsfaser.

Tillgängligheten har kontrollerats genom en systematisk tillgänglighetskontroll samt manuell kontroll av sidan. De funktionella observationer som gjorts i testerna gäller både desktop- och mobilmiljön.

Systemkontrollen har gjorts med Siteimproves automatiska testverktyg för tillgänglighet och webbläsarutvidgning.

Vid de manuella texterna har man använt webbläsaren Chrome eller Firefox, deras 200 %-läge och datatekniska hjälpmedel såsom skärmläsarprogram, drivrutiner och specialtangentbord. Mobiltestningen gjordes med iOS- och Android-operativsystem och skärmläsarprogram avsedda för dem.

Den externa expertrevisionen har utförts av Palvelukeskus Helsinki. 

Antimobbningsprogrammets webbsida bygger på en botten som används av många av stadens webbsidor. Utgående från revisionsrapporten för denna botten, och genom att tillämpa revisionsrapporten, kan man slå fast att sidor som motsvarar varandra lider av motsvarande tillgänglighetsproblem.

Bedömningen av tillgängligheten på Antimobbningsprogrammet webbplats baserar sig på revisionsrapporten av den botten som använts för webbsidan. Länk till den finska revisionsrapporten för denna botten: Palveluverkkosuunnittelu-verkkosivuston auditointiraportti, pdf.

Uppdatering av tillgänglighetsutlåtande

Webbplatsens tillgänglighet kontrolleras genom kontinuerlig tillsyn när tekniken eller innehållet förändras, samt granskning med regelbundna intervall. Detta utlåtande uppdateras i samband med ändringar av webbplatsen samt granskningar av tillgänglighet.

Återkoppling och kontaktuppgifter

Fostrans- och utbildningssektorn, Informationstjänster
Töysägatan 2 D
00510 Helsingfors
PB 51300, 00099 Helsingfors stad

Anmälan om ej tillgängligt innehåll

Om användaren upplever att kraven på tillgänglighet ändå inte uppfylls kan detta anmälas per e-post helsinki.palaute@hel.fi eller med responsformulär på www.hel.fi/respons.

Begäran om uppgifter i tillgänglig form

Om användaren inte upplever sig få webbplatsens innehåll i tillgänglig form, kan användaren begära dessa uppgifter per e-post helsinki.palaute@hel.fi eller med responsformulär på www.hel.fi/respons. Strävan är att svara på förfrågan inom rimlig tid.

Rättsskydd för tillgänglighet, Verkställighetsförfarande

Om en person upplever att svar inte har erhållits på hans eller hennes anmälan eller förfrågan, eller om svaret inte är tillfredsställande, kan saken anmälas till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för regionförvaltningsverket i Södra Finland finns detaljerad information om hur saken behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
https://www.xn--tillgnglighetskrav-ptb.fi/
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000
Öppet: må–fr kl. 8.00–16.15

Helsingfors stad och tillgänglighet

Helsingfors stad har som mål att vara en tillgänglig stad för alla. Stadens mål är att det ska vara så lätt som möjligt för alla stadsbor att röra sig och verka i Helsingfors och att alla innehåll och tjänster ska vara tillgängliga för alla.

Staden främjar tillgängligheten för digitala tjänster genom att förenhetliga publiceringsarbetet och ordna utbildning om tillgänglighet för sin personal.

Tillgänglighetsnivån för webbplatser följs upp kontinuerligt när webbplatserna underhålls. Observerade brister hanteras omedelbart. Vår strävan är att genomföra nödvändiga ändringar så snabbt som möjligt.

Handikappade och hjälpmedelsanvändare

Staden erbjuder rådgivning och stöd för handikappade och hjälpmedelsanvändare. Stöd kan fås på de rådgivningssidor som anges på stadens sidor och på telefonrådgivningen.

Godkännande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har godkänts 23.9.2020

Fostrans- och utbildningssektorn, Informationstjänster
Töysägatan 2 D
00510 Helsingfors
PB 51300, 00099 Helsingfors stad09.12.2020 10:01