Hoppa till innehållet

13 åtgärder

1. Välmåendemätare
I skolor och läroanstalter följer man ständigt med elevers och studerandes välbefinnande med hjälp av skolhälsoenkäten och välmåendeprofilen. Varje skola och grupp använder sig av sin egen metod med vars hjälp man följer elevers och studerandes vardag och ork. Informationen används för att förebygga och förhindra mobbning samt för att kunna ta tag i problemet på flera olika sätt.

2. Program för utveckling av sociala och emotionella färdigheter samt för hantering av mobbningssituationer
Varje daghem, skola och läroanstalt har tagit i bruk ett verktyg, i form av ett program eller åtgärdspaket, som ger hjälp i att kunna identifiera olika sociala situationer och känslor samt ger vägledning i inlärning av nya färdigheter. Det är enklare att vidta åtgärder när man har tillgång till fungerande verktyg.

  • I exempelvis Grundskolan Norsen håller lärarna lektioner i emotionella och sociala färdigheter. Läs mer om hur skolan har satt arbetet i system.

3. Gemensamt överenskomna regler för grupper, klasser och andra gemenskaper
Gemenskaperna inom varje daghem, skola och läroanstalt, grupperna och klasserna sätter tillsammans regler för hur man förebygger mobbning och ingriper i problemen redan i ett tidigt skede med fast hand.

4. Främjande av kontinuerlig gruppbildning och social förankring
Alla personer i daghem, skolor och läroanstalter ser till att nykomlingar tas med i gemenskapen. Gruppbildningen pågår tills nykomlingarna har anpassat sig till sin nya miljö. Detta sker inte på ett ögonblick utan verksamheten måste vara långsiktig – man gör den till en väsentlig del av vardagen. Ingen får bli utanför.

  • I Botby grundskola får de blivande sjundeklassarna lära känna sina nya skolkamrater innan högstadiestarten. Läs mer om hur det underlättar skolstarten för eleverna.

5. Gemensamma möten för elev- och studerandevårdsrepresentanter och nya sjundeklassare samt studerande som börjar på andra stadiet
I början av läsåret håller personal från elev- och studerandevården smågruppsdiskussioner för sjundeklassare samt för de studerande som börjat på andra stadiet. Man diskuterar om mental hälsa och saker som äventyrar den, såsom mobbning.

6. Digital responskanal
Det skapas en digital responskanal, vilket ger ytterligare en möjlighet att berätta om mobbningsfall. Mobbning kan även ske i det dolda, exempelvis i de sociala medierna. Alla mobbningsfall skall kunna rapporteras och föras fram.

7. Dokumentation av hur mobbningsfall utretts
Det är viktigt att man dokumenterar hur mobbningssituationer utreds. I Wilma-systemet kommer man att implementera en minnesanteckningsfunktion för detta ändamål.

8. Ansvarspersoner för åtgärder mot mobbning (försök)
I skolorna väljer man ansvarspersoner som har till uppgift att främja åtgärder för att förebygga och ingripa i mobbning.

9. Användning av restorativa tillvägagångssätt
Systematisk ibruktagning av restorativa metoder, d.v.s. metoder för att kunna ställa till rätta förstörda människorelationer, t.ex. genom medling. Elev- och studerandevårdens personal inom den grundläggande utbildningen utbildas i juni 2020. För andra stadiet utbildar man under våren dem som inte har fått utbildning.

10. Vuxen stödperson för den som utsatts för grov mobbning
Ibland behövs mera stöd. Då utser man en trygg vuxen stödperson för den mobbade, den vuxna hjälper och stödjer så att den mobbade kan gå vidare.

11. Mobbning är ett brott. M-0-verksamheten skall omfatta alla skolor
För att få slut på mobbning som har pågått en längre tid, behövs all tillgänglig hjälp. Ibland kan en utomstående aktör föra med sig den pusselbit som behövs för att kunna lösa en problemsituation. Ett nytt synsätt kan ofta föra med sig en förståelse för helheten i komplicerade och inflammerade fall. Detta kallas för M-0-verksamhet, vilken skall omfatta samtliga skolor och läroanstalter i Helsingfors.

12. Utveckling av stödelevsverksamheten
För stödelevs- och tutorstuderande ordnas en gemensam utbildning som i sin tur stöds av elev- och studerandevården. Problem löser man gemensamt, inte ensam.

13. Kamratstödsverksamhet
Med stöd från Mannerheims Barnskyddsförbund grundas en kamratstödsgrupp, i vilken de mobbade på ett tryggt sätt kan dela sina smärtsamma upplevelser. Olika kamratstödsgrupper skapas även i skolor och läroanstalter.
27.01.2021 13:22