Hoppa till innehållet

Handikapprådet


Handikapprådet är ett rådgivande samarbetsorgan för personer med funktionsnedsättning, olika handikapporganisationer och representanter för kommunen. Det garanterar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta och påverka. I rådet begrundar representanter för olika handikappgrupper från handikapporganisationer, stadens tjänstemän och förtroendevalda ärenden som gäller kommuninvånare med funktionsnedsättning och söker tillsammans fungerande lösningar för ett tillgängligt och mera likställt och jämlikt samhälle.

Handikapprådet är samarbetsorgan av bestående karaktär för Helsingfors stad och handikapporganisationer och sammanslutningar som fungerar i dess område. Handikapprådet tar initiativ och ger utlåtanden i frågor som hänför sig till planering, beredning och uppföljning av verksamheten och som är av betydelse för deras välfärd, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende, rörlighet eller möjligheter att klara de dagliga funktionerna eller med tanke på den service som de behöver.

Handikapprådet utses av stadsstyrelsen och till rådet hör fem förtroendevalda från staden och representanter för tio handikapporganisationer i Helsingfors. Dessutom har stadens olika sektorer utsett permanenta expert representanter till rådet. Handikapprådets arbete bereds och verkställs av en sakkunnigsekreterare. Rådet sammanträder cirka åtta gånger om året.

Rådets verksamhet har långa anor: I Helsingfors tillsattes det första handikapprådet redan år 1982. Handikapprådets ställning grundar sig numera på kommunallagen.
 

Ta kontakt

Ordförande
Justus Mollberg
Tel. 040 5926111
justusmollberg(at)gmail.com

Sekreterare
Handikappombudsman Tiina Lappalainen
Tel. (09) 31036086 tai 040 1845 063
tiina.lappalainen(at)hel.fi
18.06.2020 10:31