Suoraan sisältöön

Lausunto palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelmasta 2020-2021

Yhdenvertaisuustoimikunta kiittää mahdollisuudesta lausua palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelmasta ja toteaa:

Yhdenvertaisuustoimikunta on alusta lähtien seurannut aktiivisesti palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelman prosessin etenemisestä ja kiittää huolellisesta ja osallistavasta valmistelutyöstä. Koska toimikunta on itse voinut vaikuttaa ja osallistua suunnitelman rakenteeseen ja sisältöön, toimikunnalla ei ole lausuttavaa koskien itse suunnitelmaa. Sen sijaan toimikunta haluaa lausunnollaan varmistaa, että suunnitelman toimeenpanemiseen varataan riittävästi taloudellisia resursseja. Suunnitelman olemassaolo yksistään ei edistä yhdenvertaisuutta kaupungin palveluissa, koska toimenpiteiden toimeenpano vaatii Helsingin kaupungilta taloudellisia panostuksia.

Yhdenvertaisuustoimikunta esittää, että kaupunginhallitus hyväksyessään yhdenvertaisuussuunnitelman varaa yhteensä 150 000 euroa suunnitelman toimeenpanemiseksi. Tämä tarkoittaa 75 000 euron vuosittaista budjettia vuosille 2020 ja 2021 toimenpiteiden toteuttamiseksi. Nykyisessään muodossaan suunnitelma sisältää useita perustavanlaatuisia toimenpiteitä, kuten esimerkiksi toimialoille tarkoitetun yhdenvertaisuusoppaan laatiminen, ihmisoikeuskoulutuksen laatiminen kaikille kaupungin työntekijöille, Helsingin mediapankin kuvaston monimuotoisuuden lisääminen ja viestintäkampanjan toteuttaminen, jotka vaativat lisäresursseja yhdenvertaisuustyön koordinointiin kansliassa. Toimikunta ehdottaa, että budjetti osoitetaan kanslian yhdenvertaisuustyötä vastaavalle yksikölle yhdenvertaisuussuunnitelman toimeenpanemiseksi. Toimialakohtaiset toimenpiteiden toimeenpanoa varten tarvittavat resurssit voidaan jakaa kansliasta osoitetusta budjetista.

Toimikunta toteaa, että Helsingin kaupungilla menee taloudellisesti hyvin ja suhteellisen pienellä investoinnilla kaupungin yhdenvertaisuustyöhön olisi mittavia vaikutuksia kaikkien kaupunkilaisten hyvinvointiin. Toimikunta huomauttaa, että yhdenvertaisuussuunnitelman toimeenpano edistää Helsingin kaupungin strategian toteutumista. Maailman toimivimman kaupungin rakentaminen edellyttää Helsingin kaupungilta yhdenvertaisuustyön tukemista taloudellisesti. Suunnitelma edistää myös kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista monilta eri osin. Helsingin kaupunki on allekirjoittanut julistuksen, jossa se sitoutuu raportoimaan kestävän kehityksen toteutumisen kaupunkitasoiseen raporttiin.

Ilman taloudellisia resursseja yhdenvertaisuussuunnitelman toimeenpano saattaa osoittautua haastavaksi, mikä taas heikentää kaupungin mahdollisuuksia vahvistaa kaupunkilaisten ihmisoikeuksia. Toimikunta toivoo, ettei suunnitelma jää julistukseksi, vaan suunnitelmassa esitetyt konkreettiset toimenpiteet voidaan toteuttaa vuoteen 2021 mennessä. Yhdenvertaisuustoimikunta näkee, että Helsingin kaupungin on erinomaiset mahdollisuudet ja edellytykset olla edelläkävijä ja suunnannäyttäjä niin Suomessa kuin maailmassa kaupunkilaisten ihmisoikeuksien turvaamisessa. Helsingin kaupungin profiloituminen ihmisoikeuksien kaupunkina vastaa kaupungin strategisia tavoitteita ja ydinarvoja. Yhdenvertaisuussuunnitelman toimeenpanolla rakennetaan oikeudenmukaista Helsinkiä, jonka kaikki helsinkiläiset kokevat omakseen ja omanäköisekseen.

Lopuksi yhdenvertaisuustoimikunta suosittelee, että tulevaisuudessakin palvelujen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat pidetään erillisinä. Näin taataan tarpeelliset resurssit niin yhdenvertaisuuden kuin tasa-arvon edistämiseksi Helsingin kaupungissa.01.10.2019 10:51