Suoraan sisältöön

Yhdenvertaisuustoimikunnan lausunto henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelmasta 2019

Yhdenvertaisuustoimikunta kiittää mahdollisuudesta lausua henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteistä ja toteaa:

Henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteet uusitaan vuosittain vuoden 2017 henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti. Toimenpiteiden temaattinen painopiste vaihtelee vuosittain ja tänä vuonna tuetaan muun muassa vammaisten henkilöiden työllistymismahdollisuuksia töitä ja työoloja muokkaamalla ja huolehtimalla työpaikkojen esteettömyydestä. Suunnitelmassa vahvistetaan linjajohdon sitoutumista yhdenvertaisuutta edistävään johtamiseen sekä suunnitelmallisesti kehitetään yhdenvertaisuutta edistäviä käytäntöjä sekä työkaluja.

Yhdenvertaisuustoimikunta kiittää toimenpiteiden perusteellisesta ja osallistavasta valmistelutyöstä. Toimikunta on erityisen tyytyväinen siihen, että tämän vuoden painopisteeksi on otettu vammaisten henkilöiden työllistäminen Helsingin kaupungissa. Yhdenvertaisuustoimikunta toteaa, että vammaisten mahdollisuudet työllistyä Helsingin kaupungin palvelukseen ovat erittäin heikot ja tähän on puututtava välittömästi. Yhdenvertaisuustoimikunta kehottaa valmistelemaan linjauksia ja toimintamalleja, jotka helpottavat vammaisten ihmisten tosiasiallisia työllistymismahdollisuuksia kaupungilla muun muassa räätälöimällä työpaikkoja vammaisille ihmisille sopiviksi. Lisäksi yhdenvertaisuustoimikunta suosittelee, että Helsingin kaupungin vammaisneuvostolta pyydetään lausuntoa koskien henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Toimikunnalla on tiedossa, että kaupungin vammaisasiahenkilö (virallinen työnimike vammaisasiamies) on ollut mukana prosessissa, mutta neuvoston laaja-alaista osaamista on tärkeää hyödyntää erityisesti tässä asiassa.

Toimikunta muistuttaa, että toimikunta on syksyllä 2018 laatinut kannanoton romanien aseman edistämisestä Helsingin kaupungilla (HEL 2018-011415). Kannanotossaan yhdenvertaisuustoimikunta kehotti kaupunkia jatkamaan anonyymia työnhakua, jonka edistäminen on yksi suunnitelman toimenpiteistä. Lisäksi toimikunta huomioi lausunnossaan, että vähemmistöjen työllisyyden edistämiseksi kaupungin pitää tarjota työllisyyspalveluissa psykososiaalista tukea. Yhdenvertaisuustoimikunta on lausunnossaan kehottanut Helsingin kaupunkia ottamaan vahvemmin monimuotoisuuden tavoitteeksi henkilöstössään. Tämän voi toteuttaa muun muassa lisäämällä rekrytointi-ilmoitukseen tekstin siitä, että kaikenlaisia hakijoita, ml. vammaisia ja romaneja, kannustetaan hakemaan työpaikkaa. Toimikunta ehdottaa kannanottonsa mukaisesti, että yhdeksi toimenpiteeksi henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelmaan lisätään selvitys positiivisen erityiskohtelun käyttöönottamisesta rekrytoinnissa.

Toimikunta kehottaa kaupungin kanslian henkilöstöosastoa tiivistämään yhteistyötä Helsingin kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa, jotta esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia ja muita haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä voidaan työllistää Helsingin kaupungin palvelukseen. Toimikunta ehdottaa, ettei kaikkien työpaikkojen tarvitsisi heti alusta lähtien olla kokoaikaisia, vaan työn voisi aloittaa osa-aikaisesti ja vähitellen kasvattaen työajan määrää elämäntilanteen vakiintuessa. Yhdenvertaisuustoimikunta toteaa, että yksi kaupungin keskeisiä rekrytointipolitiikan tavoitteita pitäisi olla nimenomaan haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tukeminen.

Lopuksi yhdenvertaisuustoimikunta suosittelee, että tulevaisuudessakin henkilöstön yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat pidetään erillisinä. Näin taataan tarpeelliset resurssit niin yhdenvertaisuuden kuin tasa-arvon edistämiseksi Helsingin kaupungissa.01.10.2019 10:43