Suoraan sisältöön

Tapahtumatoiminnan kehittäminen

Flow,MyHelsinki,

Tapahtumien kehittäminen

Kaupungin suurtapahtumien koordinaatioryhmän ja uuden viestintäosaston perustamisen sekä tapahtumakokonaisuudessa muuten tapahtuvien muutosten perusteella oli aiheellista tarkastella tapahtumallisuuden toimintamalleja uudestaan. Kokonaisuus organisoitiin sellaiseksi, että se tukee parhaalla mahdollisella tavalla voimassaolevan kaupunkistrategian onnistumista.

Suurtapahtumien koordinaatioryhmä

Kaupungin suurtapahtumien koordinaatioryhmä asetettiin 4.4.2018 ja sen tehtävää ja kokoonpanoa päivitettiin 9.3.2020. Työryhmän tehtävänä on Helsingissä järjestettävien, kaupungin omien ja ulkopuolisten toimijoiden suurtapahtumien sekä muiden kaupungin strategian kannalta keskeisten tapahtumiin liittyvien kehittämistoimienien koordinaatio, päätöksenteon vauhdittaminen, suurtapahtumien hauista päättäminen, sisäisen tiedonkulun varmistaminen sekä kaupunkistrategian tavoitteiden jalkautuminen tapahtumien toteuttamisen kautta. Lisäksi koordinaatioryhmä ohjaa Helsingin tapahtumasäätiön strategista suunnittelutyötä.

Tavoitteena on, että koordinaatioryhmän työskentelyn kautta Helsingistä muodostuu entistä merkittävämpi tapahtumakaupunki, tapahtumien toteuttaminen Helsingissä on tuloksellisempaa ja monimuotoisempaa ja Helsingin tapahtumiin liittyvät palvelut ovat tarkoituksenmukaisella tavalla järjestetyt. Keskeisin tavoite on tapahtumatoiminnan kautta tukea kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista.

Tapahtumien koordinaatioryhmä

Tapahtumien tiekartan toimenpideosion etenemisestä vastaa kaupungin viestinnän brändiyksikön vetovastuussa oleva tapahtumien koordinaatioryhmä. Tapahtumien koordinaatioryhmän jäseniä ei nimetä, vaan ryhmän toiminta pyritään pitämään mahdollisimman avoimena ja tarkoituksenmukaisena riippuen eri asiakokonaisuuksista.

Koordinaatioryhmän ydinjoukko muodostuu kaupunginkanslian viestinnän, kaupunkiympäristön toimialan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan asiantuntijoista. Lisäksi tapahtumien koordinaatioryhmään on mahdollista kutsua eri alojen asiantuntijoita ja tapahtuma-alantoimijoita heidän asiantuntemustensa perusteella. Tiekarttatyön edistymistä seuraa pormestarin johtama suurtapahtumien koordinaatioryhmä tapahtumien koordinaatioryhmän esitysten pohjalta.

Tapahtumien kenttäryhmä

Kaupungin tapahtumallisuuden toimivuudesta operatiivisella tasolla on vastannut vuodesta 2014 tapahtumien kenttäryhmä, jonka tehtävänä on käydä läpi tapahtumiin liittyviä käytännön asioita, ratkoa yhdessä niihin liittyviä haasteita ja parantaa kaupungin tapahtumiin liittyviä käytännön palveluja suhteessa tapahtumajärjestäjiin. 02.12.2020 08:55