Hoppa till innehållet

Forskning / undersökningar / studier som gäller Stadskansliet

Vad är Stadskansliet?

Helsingfors stadskansli är ett ämbetsverk som lyder under Helsingfors stadsstyrelse. Det fungerar som allmänt planerings-, berednings- och verkställighetsorgan för stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och borgmästarkollegiet.

Ämbetsverket har sex avdelningar, nämligen näringslivsavdelningen, förvaltningsavdelningen, personalavdelningen, strategiavdelningen, ekonomi- och planeringsavdelningen och kommunikationsavdelningen.

När behövs det forskningstillstånd för en forskning/undersökning/studie vid Stadskansliet?

Om det handlar om en forskning/undersökning/studie som gäller stadens verksamhet eller personal och för vilken det inte finns öppet tillgängligt forskningsmaterial eller som förutsätter insamlande av material (t.ex. genom intervjuer), krävs det ett forskningstillstånd. Inom Stadskansliet krävs det forskningstillstånd för varje sådan här forskning/undersökning/studie eller lärdomsprov.

I vilka fall behövs det inget forskningstillstånd?

Inget forskningstillstånd behövs när det handlar om en köpt tjänst eller en beställd undersökning, för då avtalas om insamlandet och nyttjandet av forskningsmaterialet i ett samarbetsavtal. Detta gäller situationer där det material som behövs för forskningen/undersökningen/studien är offentligt och öppet tillgängligt och inte kräver en arbetsinsats av stadens personal.

Hur ansöker man om forskningstillstånd?

Före man ansöker om forskningstillstånd tar man kontakt med den av Stadskansliets avdelningar inom vilken man vill göra sin forskning/undersökning/studie, eller så skickar man ett mejl till kanslia.tutkimusluvat@hel.fi. Detta för att hitta en lämplig kontaktperson vid staden och kunna underhandla preliminärt om hur det ska gå till i praktiken.

Om forskningstillstånd ansöks med blanketten: Ansökan om forskningstillstånd och anvisningen för den sökande (.pdf).

Försäkra dig om att all den information och alla bilagor som behövs är med då du skickar in ansökan.
Lämna in forskningstillståndsansökan i god tid. Ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in, och det brukar ta 4-6 veckor att få tillståndet. Om det vid forskningen/undersökningen/studien behandlas/hanteras särskilda kategorier av personuppgifter (se Dataskyddslagen 1050/2018, 31 §), kan behandlingen ta längre tid än så. Är ansökan ofullständig eller det saknas bilagor går behandlingen långsammare.

Viktigt att minnas är att den som ansöker om forskningstillstånd förbinder sig att sätta sig in i dels de krav som lagstiftningen, främst EUs Allmänna dataskyddsförordning GDPR och den finländska dataskyddslagen, ställer på behandlingen/hanteringen av personuppgifter, dels sitt eget ansvar för att uppgifterna behandlas/hanteras lagenligt.

Inlämnande av forskningstillståndsansökan

Forskningstillståndansökan jämte fullständiga bilagor inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor på adressen:

helsinki.kirjaamo@hel.fi

Skyddad e-post till Registratorskontoret kan skickas från adressen https://securemail.hel.fi/ till adressen helsinki.kirjaamo@hel.fi. På Securemail kommer man in med sina webbankkoder .

eller

Helsingfors stads registratorskontor
Stadskansliet
PB 10, 00099 Helsingfors stad

Besöksadress: Stadshuset, Norra esplanaden 11-13, 00170 Helsingfors

Upplysningar:
kanslia.tutkimusluvat@hel.fi